Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy oraz Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego mają zaszczyt zaprosić na międzynarodową konferencję naukową pn. „Wpływ zmian klimatu na prawo międzynarodowe i prawo Unii Europejskiej”.

Konferencja realizowana jest w ramach  projektu pn. „Baza Wiedzy o zmianach klimatu i adaptacji do ich skutków oraz kanałów jej upowszechniania w kontekście zwiększania odporności gospodarki, środowiska i społeczeństwa na zmiany klimatu oraz przeciwdziałania i minimalizowania skutków nadzwyczajnych zagrożeń” współfinansowanego ze środków pochodzących z Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Konferencja odbędzie w dniach 29-30 października 2018 r. w Auditorium Maximum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Kazimierza Wóycickiego 1/3 w Warszawie.

Celem konferencji będzie wymiana poglądów na temat natury, skali i skutków zjawisk i procesów zmian klimatycznych oraz ich oddziaływania na prawo międzynarodowe i prawo Unii Europejskiej, a także integracja środowiska naukowego wokół problematyki prawnych aspektów zmian klimatu i adaptacji do nich.

Jednym z założeń konferencji będzie ukazanie zmian klimatycznych jako czynnika rozwoju prawa międzynarodowego z podziałem na wybrane dziedziny takie jak: prawo zasobów naturalnych, prawo morza, międzynarodowe prawo gospodarcze, prawa człowieka oraz prawo konfliktów zbrojnych i prawo regionalnych organizacji integracyjnych. Dodatkowym atutem konferencji będzie udział gości reprezentujących nauki pozaprawne, w szczególności nauki o klimacie, których głos i naukowe doświadczenie w zakresie przyczyn i skutków zmian klimatu, stworzy grunt pod dyskusję nad prawnymi zagadnieniami w tej dziedzinie.

Tematyka konferencji będzie nawiązywała do, mającej się odbyć w Katowicach w dniach 3 -14 grudnia br., 24. sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP24) połączonej z 14. sesją Spotkania Stron Protokołu z Kioto (CMP14), w czasie której decydenci z państw-stron Konwencji i Porozumienia paryskiego będą podejmować decyzje dotyczące dalszych globalnych działań na rzecz ochrony klimatu.

Konferencja jest skierowana do naukowców i praktyków zajmujących się problematyką prawnomiędzynarodowych aspektów zmian klimatu i adaptacji do nich, z uwzględnieniem wpływu tych zmian na prawodawstwo Unii Europejskiej. W trakcie konferencji przedstawionych zostanie szereg wystąpień ekspertów zarówno zagranicznych jak i polskich. 

Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizatorzy nie zapewniają miejsc hotelowych. Językami roboczymi konferencji będą język polski i angielski. Organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne. Liczba uczestników konferencji jest ograniczona.

Agenda konferencji

Nadsyłanie abstraktów

Osoby zainteresowane udziałem w recenzowanej publikacji w języku polskim, która będzie stanowić jeden z praktycznych rezultatów konferencji prosimy o nadsyłanie zgłoszeń wraz z abstraktem do 500 słów na adres: w terminie do dnia 12 października 2018 r.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyboru zgłoszeń. O wynikach wyboru zakwalifikowanych abstraktów  zgłaszający zostaną poinformowani do dnia 21 października 2018 r. 

 

 

Zachęcamy również do biernego udziału w konferencji. Rejestracja biernego uczestnictwa odbywa się za pośrednictwem poniższego formularza zgłoszeniowego:

http://klimada2.ios.gov.pl/rejestracja-na-konferencje/