W dniu 31 lipca 2018 r. w Warszawie w siedzibie – Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego, w Krajowym Ośrodku Bilansowania i Zarządzania Emisjami, w ramach realizowanego projektu „Baza wiedzy o zmianach klimatu i adaptacji do ich skutków oraz kanałów jej upowszechniania w kontekście zwiększenia odporności gospodarki, środowiska i społeczeństwa na zmiany klimatu oraz przeciwdziałania i minimalizowania skutków nadzwyczajnych zagrożeń” odbyło się spotkanie z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Celem spotkania była prezentacja działań w obszarze adaptacji do zmian klimatu, a przede wszystkim wymiana doświadczeń w zakresie Projektu realizowanego przez IOŚ-PIB i Projektu dotyczącego adaptacji do zmian klimatu sieci drogowej w zarządzie GDDKiA, realizowanego przez GDDKiA, przy współpracy z Inicjatywą Jaspers. Podczas spotkania Strony przedstawiły obszary swoich działań oraz dyskutowały na temat możliwości wzajemnego uwzględnienia danych w realizacji działań projektowych, w tym korzyściach dla obu Stron płynących z nawiązania współpracy.

Spotkanie miało wysoki poziom merytoryczny i przebiegało w przyjaznej atmosferze.

Zgodnie z założeniami, IOŚ-PIB podejmuje i planuje kontynuować szerokie dyskusje z interesariuszami Projektu „Baza Wiedzy”, tak aby rezultaty wypracowane w ramach działań projektowych służyły jak najszerszemu gronu odbiorców.