Klimada 2.0
Logotypy

Decyzja Komisji z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie ustanowienia przejściowych zasad dotyczących zharmonizowanego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji w całej Unii na mocy art. 10a dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (2011/278/UE)

Informacje
Nazwa

Decyzja Komisji z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie ustanowienia przejściowych zasad dotyczących zharmonizowanego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji w całej Unii na mocy art. 10a dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (2011/278/UE)

Opis

Decyzja Komisji z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie ustanowienia przejściowych zasad dotyczących zharmonizowanego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji w całej Unii na mocy art. 10a dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (2011/278/UE; dalej „decyzja”) regulowała szczegółowe kwestie dotyczące nieodpłatnego przydziału uprawnień do emisji w okresie rozliczeniowym 2013-2020 dla instalacji z wyłączeniem przejściowego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji na modernizację wytwarzania energii elektrycznej.

Zgodnie z postanowieniami dyrektywy 2003/87/WE, przydział bezpłatnych uprawnień powinien był tworzyć zachęty do redukcji emisji gazów cieplarnianych i do używania energooszczędnych technologii oraz nie mógł stwarzać zachęt do zwiększenia emisji.  Celem zagwarantowania, aby z upływem czasu – poprzez system handlu – została osiągnięta znacząca redukcja emisji gazów cieplarnianych, przydział uprawnień był ustalany przy użyciu wskaźników (benchmarków) oraz liniowo zmniejszany poprzez zastosowanie liniowego współczynnika redukcyjnego lub międzysektorowego współczynnika korygującego.

Przedmiotowa decyzja ustalała wymagania dotyczące: identyfikacji instalacji (art. 5), wyodrębnienie podinstalacji w ramach instalacji (art. 6), gromadzenia danych dotyczących instalacji do określenia poziomu odniesienia (art. 7), weryfikacji danych (art. 8), ustalania historycznego poziomu działalności w instalacji (art. 9) oraz zasad przydziału uprawnień do emisji dla instalacji (art. 10).

Decyzja regulowała również zasady dotyczące: przydziału uprawnień do emisji dla instalacji nowych (art. 19), korekt przydziału uprawnień do emisji w przypadku znaczącego zmniejszenia zdolności produkcyjnych (art. 21), wydawania uprawnień w przypadku zaprzestania działalności instalacji (art. 22), częściowego zaprzestanie działalności instalacji (art. 23) oraz zmian w działalności instalacji (art. 24).

Decyzję zastąpiło od dnia 1 stycznia 2021 r. rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/331 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia przejściowych zasad dotyczących zharmonizowanego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji w całej Unii na podstawie art. 10a dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady. Jednakże decyzja miała w dalszym ciągu zastosowanie do przydziałów dotyczących okresu przed dniem 1 stycznia 2021 r.

Ostatnia aktualizacja: 28.03.2022 r.

Publikator Dz. Urz. UE L 130 z 17.5.2011, str. 1–45 z późn. zm.
Link https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:02011D0278-20140114
Rodzaj Akty prawa wtórnego UE, Decyzje, Prawo UE
Słowa kluczowe

system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

KONTAKT

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Słowicza 32
02-170 Warszawa

Biuro projektu:
tel.: 22 37 50 525
e-mail: klimada2@ios.gov.pl

Sekretariat:
tel.: 22 37 50 525
fax: 22 37 50 501
e-mail: sekretariat@ios.gov.pl

Dodatkowe informacje:

Google Maps