Klimada 2.0
Logotypy

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie produktów objętych obowiązkiem zaopatrzenia w informacje istotne z punktu widzenia ochrony środowiska

Informacje
Nazwa

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie produktów objętych obowiązkiem zaopatrzenia w informacje istotne z punktu widzenia ochrony środowiska

Opis

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie produktów objętych obowiązkiem zaopatrzenia w informacje istotne z punktu widzenia ochrony środowiska (dalej „rozporządzenie”) zostało wydane na podstawie art. 167 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (dalej „ustawa”). Przedmiotowym zakresem rozporządzenia objęte są pojazdy samochodowe i pozostałe pojazdy mechaniczne przeznaczone zasadniczo do przewozu osób, w tym samochody osobowo-towarowe (kombi) oraz samochody wyścigowe. Szczegółowy wykaz pojazdów objętych zakresem analizowanego rozporządzenia określa załącznik do rozporządzenia.

Art. 167 ust. 1 ustawy nakłada prawny obowiązek zaopatrzenia produktu w określone informacje związane z jego eksploatacją oraz przekształceniem się w odpad, a dokładniej informacje nt. (i)
zużycia paliw lub materiałów eksploatacyjnych, (ii) wielkości emisji związanej z użytkowaniem produktu oraz (iii) bezpiecznego dla środowiska użytkowania, demontażu, powtórnego wykorzystania lub unieszkodliwienia produktu. Informacje te skierowane są do powszechnego odbiorcy produktu i w związku z tym może ona cechować się pewną ogólnością.  Obecne brzmienie art. 167 ust. 1 wynika z implementacji do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1999/94/WE z 13 grudnia 1999 r. odnoszącej się do dostępności dla konsumentów informacji o zużyciu paliwa i emisji CO2 w odniesieniu do obrotu nowymi samochodami osobowymi, której celem jest pomoc konsumentom (potencjalnym nabywcom) przy wyborze nowych samochodów osobowych charakteryzujących się niskim poziomem zużycia paliwa i niskim poziomem emisji CO2. Realizacji tego celu służy zobowiązanie państw członkowskich do zapewnienia udostępniania konsumentom informacji przez dealerów nowych samochodów osobowych dotyczących zużycia paliwa i emisji CO2 przez nowe samochody osobowe oferowane na sprzedaż lub oddawane w leasing na obszarze Unii Europejskiej.

Rozporządzenie określa w § 1:

  • produkty objęte obowiązkiem zaopatrzenia w informacje;
  • oznaczenie numeryczne produktów pozwalające na identyfikację produktów oraz ich nazwy;
  • formę i treść informacji;
  • sposób prezentowania informacji w miejscach sprzedaży produktów;
  • wymagania w zakresie ustalania wielkości zużycia paliw i wielkości emisji związanej z użytkowaniem produktu, w celu zamieszczenia ich w informacji.

Informacje umieszcza się:

  • na etykiecie dołączanej do pojazdu;
  • w wykazie oferowanych do sprzedaży pojazdów;
  • w materiałach drukowanych używanych przy obrocie, reklamie i promocji pojazdów określonego typu, wersji lub wariantu;

Przedmiotowe informacje powinny znajdować się we wszystkich miejscach, w których oferowane są produkty wymienione w rozporządzeniu, bez względu na to, czy sprzedaż ma charakter hurtowy, czy też detaliczny. Na podstawie art. 167 ust. 1 ustawy, do zaopatrzenia produktu w przedmiotowe informacje zobowiązany został jego wytwórca. Na sprzedawcy obowiązek ten spoczywa w miejscu sprzedaży produktów (art. 167 ust. 2 ustawy). Natomiast art. 167 ust. 6 ustawy, obowiązki związane z zamieszczeniem omawianych informacji rozszerza także na finansujących leasing w miejscach, w których są oferowane produkty do leasingu.

Opracowano 14.09.2020

Publikator Dz. U. 2005 nr 6 poz. 40 z późn. zm.
Link http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20050060040
Rodzaj Prawo krajowe, Ustawy
Słowa kluczowe

redukcja emisji, transport

KONTAKT

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Słowicza 32
02-170 Warszawa

Biuro projektu:
tel.: 22 37 50 525
e-mail: klimada2@ios.gov.pl

Sekretariat:
tel.: 22 37 50 525
fax: 22 37 50 501
e-mail: sekretariat@ios.gov.pl

Dodatkowe informacje:

Google Maps