Klimada 2.0
Logotypy

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2392 z dnia 13 grudnia 2017 r. zmieniające dyrektywę 2003/87/WE w celu utrzymania obecnych ograniczeń zakresu zastosowania w odniesieniu do działań lotniczych i w celu przygotowania wdrożenia globalnego środka rynkowego po 2021 r.

Informacje
Nazwa

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2392 z dnia 13 grudnia 2017 r. zmieniające dyrektywę 2003/87/WE w celu utrzymania obecnych ograniczeń zakresu zastosowania w odniesieniu do działań lotniczych i w celu przygotowania wdrożenia globalnego środka rynkowego po 2021 r.

Opis

Od 2012 r. system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (EU ETS) obejmuje emisje pochodzące z działalności lotniczej z wyłączeniem emisji z operacji lotniczych wskazanych enumeratywnie w załączniku I dyrektywy 2003/87/WE. Zakresem dyrektywy 2003/87/WE objęte zostały wszystkie loty wewnątrz Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) jak również loty rozpoczynające się lub kończące na terytorium EOG, przy czym w odniesieniu do działań lotniczych operatorzy statków powietrznych mają obowiązek rozliczania się z emisji dwutlenku węgla (CO2) z pominięciem pozostałych gazów cieplarnianych.

Rozporządzenie 2017/2392 weszło w życie w dniu 29 grudnia 2017 r. i przedłużyło do 31 grudnia 2023 r. stosowanie derogacji wprowadzonej rozporządzeniem PE i Rady 421/2014 polegającej na tym, że za rozliczone uznaje się wszystkie emisje pochodzące z lotów rozpoczynających się albo kończących się na lotniskach spoza EOG. Obowiązek rozliczania emisji został tym samym ograniczony do lotów rozpoczynających się i kończących na terytorium EOG.

W odniesieniu zaś do przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji w art. 28a ust. 2 dyrektywy 2003/87/WE wprowadzono odstępstwo od art. 3e i art. 3f polegające na tym, że w okresie derogacji operatorom statków powietrznych wydawana jest liczba uprawnień do emisji pomniejszona proporcjonalnie do obowiązku rozliczania emisji z lotów objętych derogacją. W konsekwencji operatorzy otrzymują przydział uprawnień odzwierciedlający ich zapotrzebowanie na rozliczanie emisji pochodzącej z operacji lotniczych wykonywanych wyłącznie nad terytorium EOG. Dodatkowo od 1 stycznia 2021 r. liczba uprawnień wydawanych operatorom będzie zmniejszana o współczynnik liniowy, który wyniesienie 2,2% (art. 9 akapit drugi dyrektywy 2003/87/WE), mający zastosowanie do wszystkich sektorów objętych unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji. Wskazane rozporządzenie ma również na celu przygotowanie państw członkowskich UE oraz operatorów lotniczych prowadzących działalność na terytorium EOG do wdrożenia mechanizmu CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation) będącego rynkowym środkiem mającym na celu redukcję emisji z CO2 przez państwa będące członkami Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego (ICAO).

 

Opracowano dnia 30.07.2019 r.

Publikator Dz. Urz. UE L 350 z 29.12.2017, str. 7-14 z późn. zm.
Link https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:32017R2392
Rodzaj Akty prawa wtórnego UE, Prawo UE, Rozporządzenia
Słowa kluczowe

system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, lotnictwo, transport

KONTAKT

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Słowicza 32
02-170 Warszawa

Biuro projektu:
tel.: 22 37 50 525
e-mail: klimada2@ios.gov.pl

Sekretariat:
tel.: 22 37 50 525
fax: 22 37 50 501
e-mail: sekretariat@ios.gov.pl

Dodatkowe informacje:

Google Maps