Klimada 2.0
Logotypy

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 168/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów dwu- lub trzykołowych oraz czterokołowców

Informacje
Nazwa

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 168/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów dwu- lub trzykołowych oraz czterokołowców

Opis

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 168/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów dwu- lub trzykołowych oraz czterokołowców ma na celu ustanowienie zharmonizowanych przepisów dotyczących homologacji typu pojazdów kategorii L, tj. pojazdów dwu-, trzy- lub czterokołowych, które przeznaczone są do jazdy po drogach publicznych. Ponadto, celem rozporządzenia jest ograniczenie emisji z pojazdów kategorii L skutkujące bardziej proporcjonalnym udziałem tych emisji w emisjach z transportu drogowego ogółem, zwiększenie ogólnego poziomu bezpieczeństwa oraz dostosowanie do postępu technicznego.

Rozporządzenie nr 168/2013 ustanawia wymogi administracyjne i wymagania techniczne w zakresie homologacji typu wszystkich nowych pojazdów kategorii L, układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych. Ustanawia ono także wymogi dotyczące nadzoru rynku pojazdów, układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych, a także części i wyposażenia dla takich pojazdów. W ramach rozporządzenia szczegółowo opisana została procedura homologacji typu, jej zmiany oraz wydawania świadectwa zgodności.

Wymogi w zakresie efektywności środowiskowej określone w rozporządzeniu nakładają na producentów obowiązek, aby pojazdy były projektowane, konstruowane i montowane w sposób minimalizujący wpływ na środowisko. Producenci mają zapewnić, aby pojazdy, którym udzielono homologacji typu, spełniały wymogi efektywności środowiskowej określone w załącznikach II, V i VI do rozporządzenia, w granicach trwałości wyrażonej w kilometrach określonej w załączniku VII. Emisje CO2 muszą być określane przez producenta w cyklu laboratoryjnych badań emisji i zgłaszane organowi udzielającemu homologacji. Zużycie paliwa lub zużycie energii elektrycznej i zasięg pojazdu elektrycznego mają być natomiast obliczane na podstawie wyników laboratoryjnych badań emisji w ramach homologacji albo mierzone i poświadczane przez służbę techniczną oraz zgłaszane organowi udzielającemu homologacji. Oprócz umieszczenia na świadectwie zgodności, dane dotyczące emisji CO2, zużycia paliwa, zużycia energii elektrycznej i zasięgu pojazdu korzystającego wyłącznie z silnika elektrycznego powinny być także dostarczone nabywcy w stosownej formie w chwili zakupu nowego pojazdu.

 

Opracowano dnia 30.07.2019 r.

Publikator Dz. Urz. UE L 60, 2.3.2013, str. 52–128 z późn. zm.
Link https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A02013R0168-20201114
Rodzaj Akty prawa wtórnego UE, Prawo UE, Rozporządzenia
Słowa kluczowe

transport

KONTAKT

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Słowicza 32
02-170 Warszawa

Biuro projektu:
tel.: 22 37 50 525
e-mail: klimada2@ios.gov.pl

Sekretariat:
tel.: 22 37 50 525
fax: 22 37 50 501
e-mail: sekretariat@ios.gov.pl

Dodatkowe informacje:

Google Maps