Klimada 2.0
Logotypy

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 421/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniające dyrektywę 2003/87/WE ustanawiającą system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie, w celu wprowadzenia w życie do 2020 r. porozumienia międzynarodowego w sprawie stosowania jednego międzynarodowego środka rynkowego do emisji z międzynarodowego lotnictwa

Informacje
Nazwa

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 421/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniające dyrektywę 2003/87/WE ustanawiającą system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie, w celu wprowadzenia w życie do 2020 r. porozumienia międzynarodowego w sprawie stosowania jednego międzynarodowego środka rynkowego do emisji z międzynarodowego lotnictwa

Opis

Od 2012 r. system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (EU ETS) obejmuje emisje pochodzące z działalności lotniczej z wyłączeniem emisji z operacji lotniczych wskazanych enumeratywnie w załączniku I dyrektywy 2003/87/WE. Zakresem dyrektywy 2003/87/WE objęte zostały wszystkie loty wewnątrz Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) jak również loty rozpoczynające się lub kończące na terytorium EOG, przy czym w odniesieniu do działań lotniczych operatorzy statków powietrznych mają obowiązek rozliczania się z emisji dwutlenku węgla (CO2).

Rozporządzenie 421/2014 weszło w życie w dniu 30 kwietnia 2014 r. wprowadzając tzw. derogację polegającą na tym, że w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2016 r. za rozliczone uznano wszystkie emisje pochodzące z lotów rozpoczynających się albo kończących się na lotniskach spoza EOG. Obowiązek rozliczania emisji został tym samym ograniczony do lotów rozpoczynających się i kończących na terytorium EOG. W odniesieniu zaś do przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji w art. 28a ust. 2 akapit pierwszy dyrektywy 2003/87/WE wprowadzono odstępstwo od art. 3e ust. 5 i art. 3f polegające na tym, że w okresie derogacji operatorom statków powietrznych wydawana była liczba uprawnień do emisji pomniejszona proporcjonalnie do obowiązku rozliczania emisji z lotów objętych derogacją. W konsekwencji operatorzy otrzymali przydział uprawnień odzwierciedlający ich zapotrzebowanie na rozliczanie emisji pochodzącej z operacji lotniczych wykonywanych wyłącznie nad terytorium EOG.

Ustanowiona rozporządzeniem 421/2014 derogacja została przedłużona do 31 grudnia 2023 r. rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2392 z dnia 13 grudnia 2017 r. zmieniające dyrektywę 2003/87/WE w celu utrzymania obecnych ograniczeń zakresu zastosowania w odniesieniu do działań lotniczych i w celu przygotowania wdrożenia globalnego środka rynkowego po 2021 r. (Dz. Urz. UE L 350 z 29.12.2017 str. 7).

 

Opracowano dnia 30.07.2019 r.

Publikator Dz. Urz. UE L 129 z 30.4.2014, str. 1. z późn. zm.
Link https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:02014R0421-20140430
Rodzaj Akty prawa wtórnego UE, Prawo UE, Rozporządzenia
Słowa kluczowe

system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, lotnictwo

KONTAKT

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Słowicza 32
02-170 Warszawa

Biuro projektu:
tel.: 22 37 50 525
e-mail: klimada2@ios.gov.pl

Sekretariat:
tel.: 22 37 50 525
fax: 22 37 50 501
e-mail: sekretariat@ios.gov.pl

Dodatkowe informacje:

Google Maps