Klimada 2.0
Logotypy

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 106/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie unijnego programu znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych

Informacje
Nazwa

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 106/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie unijnego programu znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych

Opis

Rozporządzenie 106/2008 ustala zasady unijnego programu Energy Star w zakresie znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych, określonego w Umowie między rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki a Unią Europejską w sprawie koordynacji programów znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych podpisanej dnia 10 grudnia 2012 r. w Brukseli i dnia 18 stycznia 2013 r. w Waszyngtonie. Rozporządzenie jest jednym z instrumentów mających na celu poprawę efektywności energetycznej dopuszczonego do obrotu w Unii sprzętu biurowego.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia, Program Energy Star ma przyczyniać się do wypełniania celów państw członkowskich i Unii w zakresie efektywności energetycznej, o których mowa w art. 1 i 3 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE[1]. Uczestnictwo w programie jest dobrowolne, a uczestnikami programu mogą być producenci, firmy montujące, eksporterzy, importerzy, sprzedawcy detaliczni i inne osoby lub instytucje, które zarejestrują się w Komisji i zobowiążą do promowania określonych energooszczędnych produktów wyposażenia biurowego zgodnych ze wspólnymi specyfikacjami. Mogą oni umieszczać wspólne logo programu określone w załączniku A do ww. umowy na urządzeniach biurowych i wykorzystywać je w związanych z nimi materiałach promocyjnych.

Rozporządzenie 106/2008 określa ramy funkcjonowania programu Energy Star przewidując m.in. wyznaczenie przez każde państwo członkowskie krajowych ekspertów w zakresie polityki energetycznej, organów lub osób odpowiedzialnych za wykonywanie zadań przewidzianych w rozporządzeniu. Zakłada także przyjmowanie przez Komisję Europejską planu pracy obejmującego strategię rozwoju programu Energy Star na kolejne trzy lata. Ma on określać cele w zakresie poprawy efektywności energetycznej, niewyczerpujący wykaz urządzeń biurowych, które należy objąć programem Energy Star, inicjatywy edukacyjne i promocyjne oraz propozycje koordynacji i współpracy między programem Energy Star i innymi systemami dobrowolnego znakowania efektywności energetycznej w państwach członkowskich.


[1] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE (Dz. Urz. UE L 315 z 14.11.2012, str. 1)

Publikator Dz. Urz. UE L 039 z 13.02.2008, str. 1 ze zm.
Link https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:02008R0106-20130326
Rodzaj Akty prawa wtórnego UE, Prawo UE, Rozporządzenia
Słowa kluczowe

efektywność energetyczna, urządzenia biurowe, Energy Star

KONTAKT

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Słowicza 32
02-170 Warszawa

Biuro projektu:
tel.: 22 37 50 525
e-mail: klimada2@ios.gov.pl

Sekretariat:
tel.: 22 37 50 525
fax: 22 37 50 501
e-mail: sekretariat@ios.gov.pl

Dodatkowe informacje:

Google Maps