Klimada 2.0
Logotypy

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/2067 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie weryfikacji danych oraz akredytacji weryfikatorów na podstawie dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

Informacje
Nazwa

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/2067 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie weryfikacji danych oraz akredytacji weryfikatorów na podstawie dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

Opis

Weryfikacja danych z monitorowania emisji ma podstawowe znaczenie dla unijnego systemu handlu uprawnień do emisji gazów cieplarnianych ustanowionego dyrektywą 2003/87/WE[1] (dalej jako: „EU ETS” lub „system handlu”). Powinna być ona zgodna z kryteriami wymienionymi w załączniku V dyrektywy 2003/87/WE oraz przepisami rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/2067 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie weryfikacji danych oraz akredytacji weryfikatorów na podstawie dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (dalej: “rozporządzenie 2018/2067” albo „rozporządzenie”), a także przepisami krajowymi.

Rozporządzenie określa zasady weryfikacji m.in. raportów na temat wielkości emisji składanych przez prowadzących instalacje lub operatorów statków powietrznych do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (dalej: „Krajowy ośrodek”) zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu 2018/2066[2]. Dotyczy także akredytacji weryfikatorów i nadzoru nad nimi. Ponadto uwzględnia pierwsze wydanie międzynarodowych norm dotyczących mechanizmu kompensacji i redukcji CO2 w międzynarodowym lotnictwie cywilnym (CORSIA), które mają być stosowane od 2019 r.

Weryfikator musi być akredytowany przez krajową jednostkę akredytującą w odniesieniu do zakresu działań, w którym prowadzi weryfikację – w Polsce jest to Polskie Centrum Akredytacji [PCA]. PCA prowadzi bazę akredytowanych przez PCA weryfikatorów na stronie: www.pca.gov.pl/akredytowane-podmioty/akredytacje-aktywne/weryfikatorzy-ghg/. Krajowy ośrodek także prowadzi wykaz weryfikatorów, w tym zagranicznych, którzy przekazali informacje o akredytacji dotyczącej weryfikacji raportów na temat wielkości emisji gazów cieplarnianych i udostępnia go na stronie:www.kobize.pl/pl/article/monitorowanie-raportowanie-weryfikacja-emisji/id/432/wykaz-akredytowanych-weryfikatorow

Rozporządzenie stosuje się do weryfikacji danych o emisji gazów cieplarnianych i danych dotyczących tonokilometrów, które dotyczą okresu od dnia 1 stycznia 2019 r. Dnia 1 stycznia 2019 r. utraciło moc Rozporządzenie Komisji (UE) nr 600/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie weryfikacji raportów na temat wielkości emisji gazów cieplarnianych i raportów dotyczących tonokilometrów oraz akredytacji weryfikatorów zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (dalej: “rozporządzenie 600/2012”). Jednakże przepisy rozporządzenia 600/2012 mają w dalszym ciągu zastosowanie do weryfikacji emisji mających miejsce przed dniem 1 stycznia 2019 r. (art. 78 ust. 2).

Sprawozdanie z weryfikacji sporządzone przez weryfikatora stwierdza, czy raport na temat wielkości emisji jest wolny od istotnych nieprawidłowości. Celem procesu weryfikacji jest także dostarczenie informacji, na podstawie których prowadzący instalację lub operator statku powietrznego może podejmować działania w celu poprawienia planu monitorowania.

Weryfikator przekazuje sprawozdanie z weryfikacji prowadzącemu instalację lub operatorowi statku powietrznego, którzy przedkładają sprawozdanie z weryfikacji właściwemu organowi wraz z raportem, którego dotyczy.

Prowadzący instalację albo operator statku powietrznego, który nie dostarczył w terminie Krajowemu ośrodkowi sprawozdania z weryfikacji podlega administracyjnej karze pieniężnej w wysokości 50 000 zł, co wynika z ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (art. 105 ust. 1)[3]. Prowadzący instalację i operatorzy statków powietrznych, których raporty nie zostały zweryfikowane jako zadowalające do dnia 31 marca w odniesieniu do emisji z poprzedniego roku kalendarzowego, nie mogą dokonywać przeniesień przydziałów uprawnień do emisji, do momentu aż raport zostanie zweryfikowany jako zadowalający.

Komisja Europejska określiła minimalną zawartość informacji podawanych w związku z monitorowaniem i raportowaniem emisji. Na stronie Krajowego ośrodka znajdują się wzory następujących formularzy:

  • plan monitorowania;
  • roczny raport na temat wielkości emisji;
  • sprawozdanie z weryfikacji;
  • raport w zakresie ulepszeń w metodyce monitorowania.

Na stronie Komisji Europejskiej w jezyku angielskim można znaleźć także wytyczne i inne pomocne dokumenty:

https://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring_en#tab-0-1

Wytyczne te w części zostały przetłumaczone przez Krajowy ośrodek i są dostępne na stronie  http://www.kobize.pl/pl/fileCategory/id/9/monitorowanie-raportowanie-weryfikacja-emisji

 

Opracowano dnia 30.07.2019 r.

 

[1] https://klimada2.ios.gov.pl/akt-prawny/dyrektywa-2003-87-we-parlamentu-europejskiego-i-rady-z-dnia-13-pazdziernika-2003-r-ustanawiajaca-system-handlu-przydzialami-emisji-gazow-cieplarnianych-we-wspolnocie-oraz-zmieniajaca-dyrektywe-rady-9/

[2] https://klimada2.ios.gov.pl/akt-prawny/rozporzadzenie-komisji-ue-nr-601-2012-z-dnia-21-czerwca-2012-r-w-sprawie-monitorowania-i-raportowania-w-zakresie-emisji-gazow-cieplarnianych-zgodnie-z-dyrektywa-2003-87-we-parlamentu-europejskiego/

[3] https://klimada2.ios.gov.pl/akt-prawny/ustawa-z-dnia-12-czerwca-2015-r-o-systemie-handlu-uprawnieniami-do-emisji-gazow-cieplarnianych/

 

 

Publikator Dz. Urz. UE L 334 z 31.12.2018, str. 94–134 z późn. zm.
Link https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A02018R2067-20210101
Rodzaj Akty prawa wtórnego UE, Prawo UE, Rozporządzenia
Słowa kluczowe

system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

KONTAKT

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Słowicza 32
02-170 Warszawa

Biuro projektu:
tel.: 22 37 50 525
e-mail: klimada2@ios.gov.pl

Sekretariat:
tel.: 22 37 50 525
fax: 22 37 50 501
e-mail: sekretariat@ios.gov.pl

Dodatkowe informacje:

Google Maps