Klimada 2.0
Logotypy

Umowa między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie powiązania ich systemów handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

Informacje
Nazwa

Umowa między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie powiązania ich systemów handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

Opis

W dniu 1 stycznia 2020 r. weszła w życie umowa między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie powiązania ich systemów handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Wskazana umowa zakłada wzajemne uznawanie uprawnień do emisji wydawanych w ramach obu systemów handlu. Stronami umowy są Unia Europejska i Konfederacja Szwajcarska. Stronami umowy nie są natomiast państwa członkowskie UE.

W celu skutecznego powiązania unijnego i szwajcarskiego systemu handlu uprawnieniami do emisji, konieczne było określenie w umowie minimalnych warunków, jakie powinny spełniać oba systemy, aby możliwe było wzajemne uznawanie rozliczeń dokonywanych przez podmioty objęte zakresem dyrektywy 2003/87/WE i odpowiadających im regulacji szwajcarskich. Integracja systemów ETS obejmuje zarówno prowadzących instalacje jak i sektor lotniczy. Umowa nie nakłada żadnych obowiązków na prowadzących instalacje i operatorów statków powietrznych (nie wywołuje skutku bezpośredniego). Ewentualne nałożenie na podmioty objęte systemem handlu obowiązków lub nadanie im określonych uprawnień może się odbywać poprzez przyjmowanie prawnie wiążących aktów Unii, których przyjęcie może być wymagane dla nadania skuteczności umowie, lub na podstawie przepisów krajowych. Na skutek wejścia w życie umowy uczestnicy unijnego systemu handlu mogą wykorzystywać szwajcarskie uprawnienia do rozliczania wielkości emisji w ramach EU ETS oraz brać udział szwajcarskich aukcjach uprawnień.

Podstawy funkcjonowania szwajcarskiego ETS określone są w ustawie federalnej z 23 grudnia 2011 r. o redukcji emisji CO2 (tłum. autora) oraz rozporządzeniu z 30 listopada 2012 r. o redukcji emisji CO2 (tłum. autora). Szwajcarski ETS powstał w 2008 r. Obecnie obejmuje ok. 50 dużych instalacji oraz operatorów statków powietrznych wykonujących loty wewnątrz Szwajcarii oraz pomiędzy Szwajcarią a EOG (loty rozpoczynające się w Szwajcarii i kończące się w EOG). 1 stycznia 2020 r. weszły w życie zmiany w prawie szwajcarskim włączające do CH ETS działalność lotniczą. Tym samym operatorzy lotniczy w 2020 r. zostali objęci obowiązkami w szwajcarskim systemie handlu po raz pierwszy.

Umowa została zmieniona decyzjami nr 2/2019 oraz nr 2/2020 Wspólnego Komitetu ustanowionego na mocy analizowanej umowy. 

Wejście w życie umowy skutkowało koniecznością dostosowania prawa unijnego, dlatego też w dniu 21 lipca 2020 r. Komisja Europejska opublikowała decyzję delegowaną Komisji (UE) Nr 2020/1071 z dnia 18.05.2020 zmieniającą dyrektywę 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wyłączenia lotów ze Szwajcarii z unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji, mającą na celu dostosowanie zakresu EU ETS do zawartej umowy. Decyzja nr 2/2019 zmieniła załącznik I do dyrektywy 2003/87/WE w ten sposób, że zmianom uległ zakres działań lotniczych objętych tą dyrektywą. W efekcie przyjętej zmiany z EU ETS wyłączone zostały loty rozpoczynające się na lotniskach w Szwajcarii a kończące się na lotniskach w jednym z państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Loty te od dnia 1 stycznia 2020 r. objęte są szwajcarskim systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

Ostatnia aktualizacja: 28.03.2022 r.

Publikator Dz.U. L 322 z 7.12.2017, str. 3—26
Link https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A02017A1207%2801%29-20201105
Rodzaj Prawo międzynarodowe, Umowy międzynarodowe
Słowa kluczowe

lotnictwo, system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

KONTAKT

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Słowicza 32
02-170 Warszawa

Biuro projektu:
tel.: 22 37 50 525
e-mail: klimada2@ios.gov.pl

Sekretariat:
tel.: 22 37 50 525
fax: 22 37 50 501
e-mail: sekretariat@ios.gov.pl

Dodatkowe informacje:

Google Maps