Klimada 2.0
Logotypy

Analiza strategii adaptacyjnych wybranych państw europejskich oraz ocena przydatności i możliwości wykorzystania w Polsce zidentyfikowanych rozwiązań

W listopadzie 2020 r. na zlecenie Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego wykonana została Analiza rozwiązań wprowadzanych w innych państwach europejskich w zakresie strategii, narzędzi prawnych i ekonomicznych pozwalających na przygotowanie gospodarki i społeczeństwa do zmian klimatu i przystosowanie do tych zmian.

Głównym celem opracowania była identyfikacja i ocena przydatności oraz możliwości wykorzystania w Polsce rozwiązań w zakresie adaptacji do zmian klimatu wykorzystywanych w wybranych krajach Europy. Szczegółowym badaniem objęto osiem państw europejskich: Austrię, Francję, Niemcy, Litwę, Hiszpanię, Szwajcarię, Finlandię oraz Holandię. Analiza obejmowała przegląd i ocenę dokumentów strategicznych[1] ww. państw europejskich oraz przewidzianych w nich strategii/polityk związanych z przygotowaniem gospodarki i społeczeństwa do zmian klimatu.

W opracowaniu wykorzystano następujące źródła informacji o dokumentach strategicznych dotyczących adaptacji do zmian klimatu:

  1. baza danych Europejskiej Agencji Środowiska Climate-ADAPT na temat adaptacji do zmian klimatu,
  2. zestawienia z oceny poziomu zaawansowania adaptacji do zmian klimatu dokonanej przez Komisję Europejską w 2018 r. tzw. 2018 Evaluation Package,
  3. zasoby internetowe instytucji poszczególnych krajów odpowiedzialnych za strategiczne planowanie adaptacji do zmian klimatu.

Przegląd i ocena dokumentów została dokonana w odniesieniu do:

  1. analizy warunków i prognoz dotyczących danego państwa,
  2. określenia grup na których oddziałują narzędzia/instrumenty; grup szczególnie zainteresowanych narzędziem/instrumentem; oczekiwań interesariuszy,
  3. sposobu uwzględnienia scenariuszy skutków zmian klimatu i adekwatnych strategii,
  4. proponowanych rozwiązań i narzędzi – prawnych, ekonomiczne, informacyjnych, partnerstwa i z zakresu zarządzania,
  5. oceny zdolności do realizacji poszczególnych scenariuszy.

Analizą objętą następujące sektory/obszary: budownictwo, urbanistykę, ochronę środowiska, różnorodność biologiczną, ekosystemy, gospodarkę wodną, obszary morskie, zdrowie, rolnictwo i leśnictwo, rybołówstwo, energię i przemysł, transport i infrastrukturę, turystykę oraz obszary o szczególnych uwarunkowaniach geograficznych.

Z treścią opracowania można zapoznać się TUTAJ PDF (1,6 MB).

Przeprowadzony przegląd posłużył jako podstawa oceny przydatności i możliwości wykorzystania w Polsce zidentyfikowanych rozwiązań w zakresie adaptacji do zmian klimatu stosowanych w innych państwach europejskich.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią analizy!


[1] Strategie adaptacji, plany adaptacji.

KONTAKT

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Słowicza 32
02-170 Warszawa

Biuro projektu:
tel.: 22 37 50 525
e-mail: klimada2@ios.gov.pl

Sekretariat:
tel.: 22 37 50 525
fax: 22 37 50 501
e-mail: sekretariat@ios.gov.pl

Dodatkowe informacje:

Google Maps