Edukacja

Edukacyjne cele Bazy wiedzy

Skuteczna ochrona środowiska wymaga świadomego zaangażowania wszystkich obywateli w działania na rzecz środowiska. Projekt „Tworzenie bazy wiedzy i kompetencji w zakresie zmian klimatu i adaptacji do zmian klimatu” w znaczącej części ma charakter edukacyjny i ma przyczynić się do podniesienia poziomu świadomości ekologicznej Polaków. Zaplanowane w Projekcie zadania edukacyjne mają dostarczyć niezbędnej wiedzy w zakresie zmian klimatu oraz potrzeb i możliwości adaptacji do skutków tych zmian. Są one skierowane do szerokiego grona odbiorców a ich rezultatem ma być poprawa skuteczności wdrażania działań adaptacyjnych.

Świadomość klimatyczna Polaków

Zmiany klimatu i adaptacja do skutków tych zmian są dla pracowników administracji różnych szczebli i mieszkańców obszarami wciąż nowymi, choć człowiek zawsze przystosowywał się do warunków środowiskowych. Brak zrozumienia koncepcji adaptacji do zmian klimatu nadal stanowi barierę w zarządzaniu zasobami przyrodniczymi i przestrzenią. Badania świadomości ekologicznej Polaków prowadzone przez wskazują, że „problematyka zmian klimatu nie jest szerzej znana badanym, a informacje na ten temat są potrzebne i pożądane”. W badaniu Europejskiej Agencję ds. Środowiska (EEA) brak zasobów finansowych i kadrowych oraz brak wiedzy i informacji wskazywane były jako podstawowe bariery we wdrażaniu działań adaptacyjnych. Brak „know-how” odnośnie przeciwdziałania zmianom klimatu i działań adaptacyjnych (brak wiedzy eksperckiej) wśród pracowników administracji lokalnej był wskazywany jako jedna z najważniejszych przeszkód w prowadzeniu procesów adaptacji do zmian klimatu na poziomie lokalnym. Podobne wnioski można wyciągnąć z polskich badań. Wyniki badania w 50 wybranych metropoliach i miastach Polski wskazują, że zmiany klimatu kojarzą się respondentom głównie z atmosferą i związanymi z nią zjawiskami, rzadziej dotyczą gleby czy wód, a jeszcze rzadziej zmian w biosferze. Ponadto samo pojęcie zmian klimatu jest różnie rozumiane i mówiąc o zmianach klimatu, osoby badane wymieniają na równi skutki, jak i przyczyny, co świadczy o nie do końca przyswojonej czy uporządkowanej wiedzy o mechanizmach zmian klimatu. Potwierdziły to także badania porównawcze wykonane na poziomie powiatów. Wyniki ankiet przeprowadzonych w 2011 r. oraz na przełomie 2014 i 2015 r. pokazały, że znaczącą przeszkodą w przeciwdziałaniu zmianom klimatu i adaptacji do nich jest niską świadomość zagrożeń wśród mieszkańców oraz brak know-how ochrony klimatu (za słaba wiedza fachowa). Szerokie badania samorządów lokalnych, których wyniki opublikowane zostały w 2017 r. również wskazują, że o podejmowaniu działań adaptacyjnych decydują świadomość skutków zmian klimatu i kompetencje urzędników.

Zaplanowane działania edukacyjne

Działania edukacyjne w Projekcie są skierowane do odbiorców wszystkich szczebli administracji i mieszkańców kraju. Oprócz portalu, prezentującego aktualną wiedzę o zmianach klimatu i adaptacji do tych zmian realizowane są program edukacyjny dla nauczycieli i uczniów szkół podstawowych oraz kampania społeczna. Dla urzędników szczebla lokalnego i regionalnego przygotowywane są szkolenie w trybie e-learning w zakresie planowania przestrzennego uwzględniającego zmiany klimatu i adaptację oraz e-podręcznik i warsztaty dotyczące uwzględniania zmian klimatu i adaptacji w ocenach oddziaływania na środowisko.

Informowanie o Projekcie

W Projekcie powstanie szereg materiałów o charakterze informacyjnym i promocyjnym, w tym filmy, spoty, broszury. Zaplanowane zostały konferencje i artykuły prasowe. Materiały te będą sukcesywnie pojawiać się na portalu. Zapraszamy do zapisania się na newsletter.