O projekcie

IOŚ-PIB realizuje projekt pn.  „Baza wiedzy o zmianach klimatu i adaptacji do ich skutków oraz kanałów jej upowszechniania w kontekście zwiększania odporności gospodarki, środowiska i społeczeństwa  na  zmiany klimatu oraz przeciwdziałania i minimalizowania skutków nadzwyczajnych zagrożeń” dofinansowany ze środków UE. W projekcie przewidziano szereg działań, których głównym celem jest dostarczenie niezbędnej wiedzy w zakresie zmian klimatu i oceny ich skutków na rzecz poprawy skuteczności oraz efektywności działań adaptacyjnych w sektorach wrażliwych na zmiany klimatu.

W ramach realizacji działań projektowych IOŚ-PIB planuje dostarczenie nowatorskich narzędzi i opracowanie treści o wysokiej przydatności dla odbiorców rezultatów Projektu.

Jako odbiorców rezultatów Projektu wytypowano szereg instytucji i władz: 

 • z sektora:
  • administracji publicznej – rządowej;
  • administracji samorządowej;
 • podejmujących na szerokim szczeblu decyzje dotyczące wyboru działań adaptacyjnych i sposobu realizacji tych działań w kontekście ograniczania skutków zmian klimatu;
 • pochodzących ze środowisk zajmujących się zmianami klimatycznymi, w tym:
  • grup zawodowych;
  • środowisk naukowych.

Realizacja Projektu przewidziana jest do końca 2021 roku. Wartość projektu to 20 milionów PLN, w tym wkład Unii Europejskiej wynosi 17 milionów PLN.

Zadanie E-learning” dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie Umowy z dnia 26.08.2021 r. nr 838/2021/Wn50/EE-ee/D o dofinansowanie w formie dotacji dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Clim Child – co dziecko powinno wiedzieć o zmianach klimatu”. Wartość Dotacji do 1 346 392,00 PLN.

Główne rezultaty

W ramach realizacji Projektu przewidziano:

Stworzenie Centralnej Bazy Emisji, mającej na celu:

 • uproszczenie i optymalizację sprawozdawczości podmiotów,
 • zapewnienie spójności i poprawy jakości danych,
 • zapewnienie wiarygodnych danych emisyjnych na potrzeby modelowania,
 • zgromadzenie danych o emisjach punktowych, liniowych i powierzchniowych w jednym systemie bazodanowym i ich coroczna aktualizacja,
 • rozkład przestrzenny emisji.

Stworzenie Systemu Wspomagania Podejmowania Decyzji, mającego na celu:

 • stworzenie podstaw do polityki redukcji emisji w kontekście kosztów środowiskowych,
 • prognozę aktywności krajowych, dającą możliwość formułowania planów i scenariuszy,
 • opracowanie map zawierających:
  • symulacje jakości powietrza
  • udziały poszczególnych źródeł emisji w wielkości stężeń – wskazanie obszarów/sektorów, mających największy wpływ na jakość powietrza w danej lokalizacji (np. w układzie wojewódzkim),
  • poziom narażenia zdrowia ludzi i środowiska na oszacowane stężenia i emisje,
 • zestawienia statystyczne dla w/w map, w tym:
  • kosztów redukcji emisji zanieczyszczeń dla określonych technik redukcji,
  • kosztów i korzyści z porównania wyników modelowania dla różnych wielkości emisji,
 • Opracowanie scenariuszy klimatycznych, mających na celu:
 • prognozę zmian temperatury i opadu w perspektywie do 2100 roku, ze szczególnym uwzględnieniem roku 2050
 • stworzenie portalu dedykowanego prezentacji opracowanych scenariuszy klimat-scenariusze
 • Opracowanie bazy wiedzy o adaptacji do zmian klimatu

Działania projektowe w obszarze adaptacji do zmian klimatu skoncentrowane są na stworzeniu  dwóch portali:

 • klimat – info;
 • klimat – adaptacje.

Działania informacyjne

W ramach Projektu przewidziano także szereg działań informacyjno – promocyjnych oraz o charakterze edukacyjnym, które będą realizowane poprzez:

 • e-learning;
 • publikacje;
 • konferencje;
 • warsztaty;
 • szkolenia;
 • materiały informacyjne;
 • opracowania merytoryczne.

Materiały do pobrania

 • Księga Identyfikacji Wizualnej  (Pobierz)
 • Ulotka informacyjna (Pobierz)