Klimada 2.0
Logotypy

Podsumowanie międzynarodowej konferencji naukowej „Wpływ zmian klimatu na prawo międzynarodowe i prawo Unii Europejskiej”

W dniach 29-30 października 2018 r. w Auli im. Roberta Schumana w Auditorium Maximum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pn. „Wpływ zmian klimatu na prawo międzynarodowe i prawo Unii Europejskiej”. Organizatorami konferencji był Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy oraz Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego Wydziału Prawa i Administracji UKSW.

Patronat honorowy nad konferencją objęli: Minister Środowiska Pan Henryk Kowalczyk, Rektor UKSW JM Ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, Wydawnictwo C.H. Beck., a także Liderzy Innowacyjności – Wydawca magazynu w Dzienniku Gazecie Prawnej. Swoją obecnością zaszczycił organizatorów Wiceminister Środowiska, Pan Paweł Sałek będący Doradcą Prezydenta RP ds. Ochrony Środowiska i Polityki Klimatycznej.

Celem konferencji była wymiana poglądów na temat skali i skutków zjawisk i procesów zmian klimatycznych oraz ich oddziaływania na prawo międzynarodowe i prawo Unii Europejskiej, a także integracja środowiska naukowego wokół problematyki prawnych aspektów zmian klimatu i adaptacji do nich.

Swoje wystąpienia wygłosiło wielu wybitnych specjalistów z zakresu prawa międzynarodowego, prawa europejskiego oraz prawa ochrony środowiska reprezentujących ośrodki naukowe i badawcze z Polski i z zagranicy w tym m. in.: prof. dr hab. Cezary Mik (IOŚ-PIB, UKSW), prof. dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak (UMCS), dr hab. prof. UKW Zbigniew Bukowski (UKW), dr hab. Bartłomiej Krzan (UWr), dr hab. Piotr Szwedo (UJ), dr hab. Dorota Pyć (UG), prof. dr Marie-Claire Cordonier Segger (Uniwersytet Waterloo, Kanada), prof. Hennie Strydom, (Uniwersytet Johannesburga, RPA) oraz prof. Malgosia Fitzmaurice (Uniwersytet Queen Mary, Wielka Brytania). Dodatkowym atutem konferencji był udział prelegentów reprezentujących nauki pozaprawne, w szczególności nauki o klimacie oraz nauki ekonomiczne, w tym dr Joanny Strużewskiej (IOŚ-PIB, PW) oraz prof. dr. hab. Tomasza Żylicza (WNE UW). Pełna lista prelegentów biorących udział w konferencji dostępna jest w pliku Agenda Konferencji – do pobrania poniżej:

Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem gromadząc ok. 130 słuchaczy, w tym wielu przedstawicieli organów administracji rządowej, samorządowej, uczelni wyższych, instytutów badawczych oraz przedstawicieli sektora prywatnego.

Wystąpienia prelegentów koncentrowały się wokół problematyki wdrażania Porozumienia paryskiego w kontekście zbliżającej się 24. sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP24), która odbędzie się w Katowicach w dniach 3 -14 grudnia br., relacji pomiędzy działaniami wspólnoty międzynarodowej a działaniami zewnętrznymi Unii Europejskiej w kontekście zmian klimatu i adaptacji do nich (z uwzględnieniem procesu decyzyjnego Unii Europejskiej w zakresie kreowania polityki ochrony klimatu z perspektywy współpracy państw członkowskich), zrównoważonego rozwoju oraz adaptacji do zmian klimatu. Ważnym zagadnieniem podejmowanym przez prelegentów były kwestie praw człowieka, szczególnie w kontekście orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a także ukazanie środowiska naturalnego jako możliwego narzędzia prowadzenia konfliktu zbrojnego. Udział gości z zagranicy pozwolił zapoznać się słuchaczom z problematyką zmian klimatu i adaptacji do nich z perspektywy regionalnej (perspektywa Afryki oraz Norwegii).

Konferencja zrealizowana została w ramach  projektu pn. „Baza Wiedzy o zmianach klimatu i adaptacji do ich skutków oraz kanałów jej upowszechniania w kontekście zwiększania odporności gospodarki, środowiska i społeczeństwa na zmiany klimatu oraz przeciwdziałania i minimalizowania skutków nadzwyczajnych zagrożeń” współfinansowanego ze środków pochodzących z Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

KONTAKT

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Słowicza 32
02-170 Warszawa

Biuro projektu:
tel.: 22 37 50 525
e-mail: klimada2@ios.gov.pl

Sekretariat:
tel.: 22 37 50 525
fax: 22 37 50 501
e-mail: sekretariat@ios.gov.pl

Dodatkowe informacje:

Google Maps