Budowa systemów monitoringu i ostrzegania ludności

Jednym ze skutków zmian klimatu jest zwiększenie zagrożenia zjawiskami ekstremalnymi związanymi z intensywnymi opadami. Obszarami szczególnie narażonymi na niebezpieczeństwo powodzi są miasta. Wynika to ze znacznego udziału powierzchni nieprzepuszczalnych, uniemożliwiających infiltrację wód opadowych, jak również z dużej gęstości zaludnienia. Na terenach miejskich niezbędne są działania sprzyjające zwiększeniu zatrzymywania wody opadowej (jej retencję) w sposób bezpieczny dla mieszkańców, wykorzystania zgromadzonych wód, a także działania związane z odprowadzaniem nadmiaru wody siecią burzowców o odpowiedniej wydajności (przykłady takich działań zostały przedstawione w innych działach). Jednak aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom niezbędne jest również budowanie lokalnych systemów monitoringu i ostrzegania ludności przed zagrożeniami hydrologiczno-meteorologicznymi. Niejednokrotnie stanowią one istotny, wręcz niezbędny element systemów zarządzania gospodarką wodną na obszarze miast.

Przykłady realizacji Miejsce realizacji Sektory Główne zagrożenia klimatyczne Słowa kluczowe Operacja

Lokalny System Monitorowania i Wspomagania Reagowania na Zagrożenia Powodziowe dla Gminy Miasto Elbląg

Polska, Elbląg

Gospodarka wodna
Zdrowie Publiczne

Powodzie
Opady nawalne

Elbląg, System monitorowania, Monitoring hydrologiczny, Zagrożenia powodziowe, Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Miasto Elbląg, Mapy powodziowe, Scenariusze powodziowe, Ryzyko powodziowe, Bezpieczeństwo powodziowe miast, Gospodarka wodna, Zdrowie publiczne, Powodzie, Opady nawalne, Zarządzanie kryzysowe, System ostrzegania, Sieć pomiarowo-obserwacyjna Państwowej Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej, PSHM

Rozbudowa systemów informowania i ostrzegania o zagrożeniach w szczególności powodziowych dla Gdańska i Sopotu

Polska, Gdańsk i Sopot

Gospodarka wodna
Zdrowie publiczne

Powodzie
Opady nawalne

Gdańsk, Sopot, Stacja hydrologiczna, Zbiorniki retencyjne, Stacja meteorologiczna, System alarmowania, Poziom wody, Gospodarka wodna, Zdrowie publiczne, Powodzie, Opady nawalne, Zarządzanie kryzysowe, Monitorowanie środowiska, Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. Mieszkańców, MPA 44, Wody opadowe, Błyskawiczne powodzie, Ryzyko powodziowe, Bezpieczeństwo powodziowe miast