Działania adaptacyjne dla samorządów

Zadaniem katalogu jest ukazanie różnych propozycji działań adaptacyjnych oraz sposobów ich realizacji (praktyk). Wybór konkretnych działań i praktyk z katalogu zależy od władz samorządowych. Katalog ma charakter otwarty i może być sukcesywnie rozszerzany o dodatkowe propozycje działań adaptacyjnych.

Szukaj

Opracowanie i aktualizacja dokumentacji wspierającej zarządzanie kryzysowe w jednostce samorządu terytorialnego

Wsparcie służb ratowniczych i organów zarządzania kryzysowego w zakresie reagowania w sytuacji wystąpienia zagrożeń klimatycznych

Rozwój lokalnego systemu monitorowania i ostrzegania przed zagrożeniami klimatycznymi

Kształtowanie świadomości oraz pozytywnych zachowań w sytuacji wystąpienia zagrożeń klimatycznych

Wprowadzenie rozwiązań błękitno-zielonej infrastruktury (BZI)

Optymalizacja zużycia i zwiększenie efektywności wykorzystania wody na obszarze gminy

Dywersyfikacja źródeł zaopatrzenia ludności w wodę

Poprawa systemu zaopatrzenia ludności w wodę

Przywracanie i utrzymywanie prawidłowych stosunków wodnych

Upowszechnianie wiedzy o adaptacji do zmian klimatu na obszarach wiejskich oraz wsparcie wdrażania praktyk adaptacyjnych w rolnictwie

Współpraca na rzecz adaptacji do zmian klimatu w rolnictwie i na obszarach wiejskich

Poprawa komfortu termicznego wewnątrz budynków usług publicznych

Zabezpieczenie budynków i terenu nieruchomości przed intensywnym opadem

Zabezpieczanie budynków i terenu nieruchomości przed powodzią i podtopieniami

Zabezpieczenie budynków i terenu nieruchomości przed silnym wiatrem

Zabezpieczenie infrastruktury drogowej przed intensywnym opadem

Modernizacja infrastruktury transportu publicznego w warunkach zmian klimatu

Poprawa komfortu termicznego użytkowników transportu publicznego

Reorganizacja transportu publicznego w warunkach zmian klimatu

Opracowanie dokumentów strategicznych i planistycznych z uwzględnieniem adaptacji do zmian klimatu

Budowanie sieci współpracy na rzecz adaptacji do zmian klimatu

Opracowanie i wdrażanie wytycznych w zakresie adaptacji do zmian klimatu

Ochrona prawna ekosystemów w gminie

Wzmacnianie systemu przyrodniczego gminy

Zarządzanie systemem przyrodniczym gminy

Działania adaptacyjne w obszarze Wybrzeża

Usprawnienie systemu zaopatrzenia w ciepło w gminie

Opracowanie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy

Tworzenie programów edukacyjnych o zmianach klimatu i adaptacji do skutków tych zmian

Propagowanie adaptacji do zmian klimatu wśród przedstawicieli grup zawodowych

Propagowanie adaptacji do zmian klimatu wśród ogółu społeczeństwa