Działania adaptacyjne w obszarze Wybrzeża

SektorStrefa Wybrzeża
ZagrożeniaWzrost poziomu morza; powodzie sztormowe; Ruchy masowe; osuwiska; Silny wiatr
Opis działaniaDziałanie obejmuje szeroko rozumianą ochronę wybrzeża, w tym brzegów morskich. Za działania związane z ochroną wybrzeża w większości odpowiada administracja centralna, dlatego działanie odnosi się zwykle do współpracy samorządu gminnego z podmiotami tej administracji, a także z innymi zarządcami terenów. Obserwowane i przewidywane zmiany klimatu mają negatywny wpływ na funkcjonowanie stref brzegowych w Polsce, co zwykle powoduje także utrudnienie funkcjonowania gospodarki morskiej. Oprócz wzrostu poziomu morza; negatywne zjawiska obejmują przede wszystkim wzrost częstotliwości występowania i intensywności zjawisk ekstremalnych (np. częstotliwości powodzi sztormowych i częstsze zalewanie terenów nisko położonych oraz degradacja nadmorskich klifów i brzegu morskiego); co spowoduje silną presję na infrastrukturę znajdującą się na tych terenach; skażenie lub zasolenie wód gruntowych. Działanie obejmuje ochronę przeciwpowodziową, ochronę brzegów morskich, ochronę infrastruktury i terenów nadmorskich. Celem działania jest poprawa sprawności reagowania w sytuacji wystąpienia powodzi sztormowych; poprawa ochrony brzegu Morza Bałtyckiego oraz minimalizowanie strat; wynikających z erozji lądu i cofania się brzegu. Dzięki uniknięciu powodzi; oprócz ochrony infrastruktury; znajdującej się w tym obszarze; zachowane zostaną również istniejące walory przyrodnicze.
InteresariuszeInteresariuszami działania są społeczności lokalne, ale także ogół społeczeństwa kraju. Większość działań w zakresie ochrony Wybrzeża jest realizowana przez administrację centralną.
Warunki wdrożenia działaniaDziałania adaptacyjne w obszarze Wybrzeża są w dużej mierze realizowane przez administrację centralną – PGW Wody Polskie i Urzędy Morskie. Niektóre działanie realizuje Zarząd Morskich Portów. Działania te realizowane są na podstawie przepisów odrębnych.
Słowa kluczoweBrzeg morski, port morski, przestrzeń publiczna, urząd morski

Przykłady praktyk adaptacyjnych

Nazwa praktyki Sektor Zagrożenia Słowa kluczowe Operacja

Modernizowanie portów morskich

Strefa Wybrzeża, Turystyka

Wzrost poziomu morza; powodzie sztormowe; Ruchy masowe; osuwiska; Silny wiatr

Infrastruktura, port morski, ruch turystyczny

Opracowanie wytycznych planistycznych dot. kształtowania przestrzeni Wybrzeża

Strefa Wybrzeża, Polityka adaptacyjna, Turystyka

Wzrost poziomu morza; powodzie sztormowe; Ruchy masowe; osuwiska; Silny wiatr

Urbanizacja, tereny nadmorskie, zasoby turystyczne, przestrzeń publiczna

Współpraca samorządów lokalnych w zakresie rejestrowania i monitorowania osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi

Strefa Wybrzeża, Budownictwo

Ruchy masowe; osuwiska; Intensywne opady deszczu i powodzie nagłe; podtopienia;

Osuwiska, klif, erozja, monitorowanie

Współpraca w zakresie ochrony brzegów morskich

Strefa Wybrzeża, Turystyka

Wzrost poziomu morza; powodzie sztormowe; Ruchy masowe; osuwiska; Silny wiatr

Brzeg morski, umocnienia brzegów, erozja, zalesienia

Współpraca w zakresie ochrony przeciwpowodziowej obszarów nadmorskich

Strefa Wybrzeża, Polityka adaptacyjna

Wzrost poziomu morza; powodzie sztormowe; Ruchy masowe; osuwiska

Rzeki przymorza, ryzyko powodziowe, obwałowania, infrastruktura przeciwpowodziowa