Mała retencja w rolnictwie

Gromadzenie zasobów wodnych jest najlepszą metodą regulowania stosunków wodnych na terenie zlewni. Wykorzystanie naturalnych właściwości terenu pozwala na  poprawę warunków hydrologicznych po najniższych kosztach i przynosi inne korzyści, jak np. stworzenie możliwości do pojenia zwierząt gospodarskich bezpośrednio z małych zbiorników (stawów). W warunkach zmieniającego się klimatu retencjonowanie wody dla rolnictwa staje się jednym z kluczowych problemów adaptacji do zmian klimatu ze względu na zagrożenie powodzią i suszą. Zaletą takich rozwiązań w małych zlewniach są przede wszystkim niskie koszty i możliwość przeprowadzenia większości prac systemem gospodarczym, a także możliwość szybkiej adaptacji do zmieniających się warunków hydrologicznych lub terenowych.

Przykłady realizacji Miejsce realizacji Sektory Główne zagrożenia klimatyczne Słowa kluczowe Operacja

Regulacja odpływu rzecznego w małej zlewni rolniczej. Rozwiązania z zakresu gospodarki wodnej w zlewni potoku Belford

Wielka Brytania, Zlewnia potoku Belford

Rolnictwo
Gospodarka Wodna
Różnorodność biologiczna
Zdrowie publiczne

Intensywne opady deszczu
Powodzie
Susze

Zlewnia, Zlewnia rolnicza, Belford, Zlewnia potoku Belford, Intensywne opady deszczu, Powodzie, Susze, Rolnictwo, Gospodarka Wodna, Różnorodność biologiczna, Zdrowie publiczne, Regulacja odpływu rzecznego, Odpływ rzeczny, Rolnictwo, Gospodarstwa, Produktywność gospodarstw, Melioracja, Mała retencja