Modernizacja infrastruktury transportu publicznego w warunkach zmian klimatu

SektorTransport, Zdrowie publiczne
ZagrożeniaWysoka temperatura; w tym fale upałów; intensywne opady deszczu i powodzie nagłe; podtopienia
Opis działaniaDziałanie polega na budowie i modernizacji infrastruktury drogowej, tak aby w jak najmniejszym stopniu była podatna na skutki zmian klimatu (np. na podtopienia). W ramach działania promowane są rozwiązania polegające na odtwarzaniu lub wprowadzaniu zieleni towarzyszącej infrastrukturze. Dzięki tym rozwiązaniom możliwe jest usprawnienie zarządzania wodami opadowymi, a także poprawa warunków termiczno-wilgotnościowych w otoczeniu infrastruktury. Rozwiązanie te służą więc także zmniejszeniu wpływu infrastruktury na klimat lokalny, a tym samym na poprawę warunków życia w mieście. Z punktu widzenia adaptacji do zmian klimatu w terenach zurbanizowanych istotna jest liczba wdrożonych rozwiązań w skali miasta.
InteresariuszeInteresariuszami działania są użytkownicy transportu publicznego oraz instytucje zarządzające transportem publicznym. Interesariuszami działania są wszyscy mieszkańcy miasta, ponieważ działanie może przyczynić się do poprawy warunków życia w mieście.
Warunki wdrożenia działaniaWarunki wdrożenia działania wynikają z przepisów prawa, takich jak Prawo o ruchu drogowym i Prawo budowlane oraz przepisów wykonawczych do tych aktów prawa. Realizacja działania wiąże się z szeregiem uwarunkowań konstrukcyjnych i eksploatacyjnych.
Słowa kluczoweInfrastruktura, zieleń miejska, rozszczelnianie powierzchni

Przykłady praktyk adaptacyjnych

Nazwa praktyki Sektor Zagrożenia Słowa kluczowe Operacja

Budowa parkingów z przepuszczalną lub zieloną nawierzchnią

Transport, Zdrowie publiczne

Wysoka temperatura; w tym fale upałów, intensywne opady deszczu i powodzie nagłe; podtopienia

Infrastruktura, parking, zieleń miejska, rozszczelnienie powierzchni

Budowa zielonych torowisk w miastach

Transport, Zdrowie publiczne

Wysoka temperatura; w tym fale upałów; intensywne opady deszczu i powodzie nagłe; podtopienia

Infrastruktura, torowiska, zieleń miejska, rozszczelnienie powierzchni