Nawierzchnie przepuszczalne

Nawierzchnia przepuszczalna jest dobrym przykładem praktyki gospodarowania wodą. Zastosowanie wodoprzepuszczalnych nawierzchni wpisuje się w trendy zrównoważonego rozwoju terenów zurbanizowanych, m.in. w programy: Zabudowa o niskim oddziaływaniu na środowisko (Low Impact Development, LID) [1], Planowanie miasta ukierunkowane na wodę (Water Sensitive Urban Design, WSUD) [2], System zrównoważonego zagospodarowania wód opadowych (Sustainable Urban Drainage Systems, SUDS), [3], Najlepsze praktyki w zagospodarowaniu wód opadowych (Best Management Practices, BMPs) [4]. Celem nawierzchni przepuszczalnych jest nie tylko jak najszybsze odprowadzenie wody z powierzchni, ale także jej zatrzymanie. Nawierzchnie przepuszczalne przejmują wodę opadową i kierują ją do warstw niżej położonych. Stamtąd może być ona przekazywana do odbiorników wody, np. zbiorników retencyjnych. Woda w okresie suchej pogody jest stopniowo uwalniana przede wszystkim poprzez parowanie i infiltrację. W wielu przypadkach zastosowanie tego rozwiązania, wykonanego z betonu przepuszczalnego, asfaltu porowatego lub przepuszczalnych prefabrykatów betonowych, eliminuje potrzebę budowy kanalizacji burzowej czy rowów infiltracyjnych. 

Przykłady realizacji Miejsce realizacji Sektory Główne zagrożenia klimatyczne Słowa kluczowe Operacja

Nawierzchnie przepuszczalne – Stratford Place

USA, Washington

Transport
Gospodarka Wodna
Zdrowie publiczne
Różnorodność biologiczna

Powodzie
Wzrost temperatury
Częstsze i intensywniejsze susze

Nawierzchnie przepuszczalne, Stratford Place, Transport, Gospodarka Wodna, Zdrowie publiczne, Różnorodność biologiczna, Powodzie, Wzrost temperatury, Częstsze i intensywniejsze susze, Powódź w mieście, Deszcz w mieście, Spływ powierzchniowy, Infiltracja wód gruntowych, Zamiatanie próżniowe