Ochrona prawna ekosystemów w gminie

SektorRóżnorodność biologiczna
ZagrożeniaBrak pokrywy śnieżnej; susza; Wysoka temperatura; w tym fale upałów; Intensywne opady deszczu i powodzie nagłe; podtopienia; Powodzie rzeczne, Wzrost poziomu morza, powodzie sztormowe
Opis działaniaDziałanie odnosi się do zapewnienia ochrony najcenniejszym ekosystemom gminy, które nie zostały dotychczas objęte ochroną, a które pełnią ważną rolę przyrodniczą oraz świadczą usługi na rzecz adaptacji do zmian klimatu. Działanie polega na podjęciu działań na rzecz objęcia elementów struktury przyrodniczej gminy formami ochrony przyrody jako użytki ekologiczne (lokalne oczka wodne; łąki i zadrzewienia; bagna; torfowiska; starorzecza); zespoły przyrodniczo-krajobrazowe (parki; zespoły dworsko-parkowe; harmonijne fragmenty krajobrazu); pomniki przyrody (stare drzewa lub ich skupiska) oraz obszary chronionego krajobrazu (obszary wyróżniające się krajobrazem o zróżnicowanych ekosystemach; obszary o funkcji korytarzy ekologicznych).
InteresariuszeInteresariuszami działania są mieszkańcy i użytkownicy gminy, a także podmioty odpowiedzialne za ochronę przyrody. Korzyści z realizacji działania mogą czerpać szkoły i organizacje pozarządowe działające na rzecz ochrony przyrody. Interesariuszami są także właściciele lub podmioty zarządzające terenem.
Warunki wdrożenia działaniaWarunkiem wdrożenia działania jest zapewnienie przez organy gminy warunków prawnych; organizacyjnych i finansowych oraz współpraca z właścicielami gruntów i obiektów obejmowanych ochroną, a także ponadgminnymi organami ochrony przyrody. Niezbędne jest przygotowanie dokumentacji dot. utworzenia formy ochrony przyrody i przygotowanie projektu aktu prawnego dot. proponowanej formy ochrony przyrody. W tym zakresie niezbędna jest współpraca z przyrodnikami mającymi wiedzę na temat walorów miejscowej przyrody. Pomocna może być także współpraca z organizacjami zajmującymi się ochroną przyrody.
Słowa kluczoweObszary chronione, struktura przyrodnicza, korytarze ekologiczne, różnorodność biologiczna

Przykłady praktyk adaptacyjnych

Nazwa praktyki Sektor Zagrożenia Słowa kluczowe Operacja

Ustanowienie pomnika przyrody

Różnorodność biologiczna

Brak pokrywy śnieżnej; susza; Wysoka temperatura; w tym fale upałów; Intensywne opady deszczu i powodzie nagłe; podtopienia; Powodzie rzeczne, Wzrost poziomu morza, powodzie sztormowe

Formy ochrony przyrody, stare drzewa, skupiska drzew, różnorodność biologiczna

Ustanowienie użytku ekologicznego

Różnorodność biologiczna

Brak pokrywy śnieżnej; susza; Wysoka temperatura; w tym fale upałów; Intensywne opady deszczu i powodzie nagłe; podtopienia; Powodzie rzeczne, Wzrost poziomu morza, powodzie sztormowe

Obszary chronione, użytek ekologiczny, obszary wodno-błotne, starodrzew

Ustanowienie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego

Różnorodność biologiczna

Brak pokrywy śnieżnej; susza; Wysoka temperatura; w tym fale upałów; Intensywne opady deszczu i powodzie nagłe; podtopienia; Powodzie rzeczne, Wzrost poziomu morza, powodzie sztormowe

Obszar chroniony, zespół dworsko-parkowy, walory przyrodnicze, walory kulturowe