Opracowanie dokumentów strategicznych i planistycznych z uwzględnieniem adaptacji do zmian klimatu

SektorPolityka adaptacyjna, Zdrowie publiczne, Gospodarka wodna, Rolnictwo, Leśnictwo, Transport, Energetyka, Budownictwo, Turystyka, Różnorodność biologiczna, Edukacja
ZagrożeniaWysoka temperatura, w tym fale upałów, Niska temperatura, w tym mróz, Intensywne opady deszczu i powodzie nagłe, podtopienia, Ruchy masowe, osuwiska, Brak pokrywy śnieżnej, Powodzie rzeczne, Wzrost poziomu morza, powodzie sztormowe, Susza, Silny wiatr, Burze, grad, wyładowania atmosferyczne
Opis działaniaDziałanie polega na opracowaniu lub przeprowadzeniu przeglądu i aktualizacji dokumentów polityki rozwoju gminy pod kątem uwzględnienia potrzeb adaptacji do zmian klimatu. Działanie obejmuje dokumenty strategiczne i planistyczne, w tym z zakresu planowania przestrzennego. Dotyczy dokumentów opracowywanych w gminie obligatoryjnie (bezpośrednio wynikających z przepisów prawa), jak i innych dokumentów, które gmina przyjmuje uchwałą rady gminy. Przegląd i aktualizacja dokumentu może wynikać z przepisów prawa lub harmonogramu wdrażania dokumentu określonego w uchwale rady gminy, przyjmującej ten dokument. Mogą także być niezbędne ze względu na stwierdzoną istotną zmianę w sytuacji gminy (nowe zagrożenia związane ze zmianami klimatu, zmiana zasięgu występowania zagrożenia, zwiększenie podatności, konieczność poprawy potencjału adaptacyjnego) lub wynikać z przyjętego w gminie planu adaptacji do zmian klimatu. Działanie polega na analizie obowiązujących w gminie dokumentów pod kątem spójności zapisów tych dokumentów z potrzebami adaptacji do zmian klimatu, a następnie przeprowadzeniu stosownych analiz, ocen i planowania, które pozwolą zweryfikować te dokumenty zgodnie z obecną wiedzą. Działanie może polegać m.in. na: uzupełnieniu części diagnostycznej o dane i informacje o zagrożeniach związanych ze zmianami klimatu, zaktualizowaniu celów i planu działań lub rozwiązań pod kątem potrzeb adaptacyjnych, wprowadzeniu nowych działań lub rozwiązań służących adaptacji, wprowadzeniu nowych wskaźników monitorowania i ewaluacji dokumentu wzmacniających uwzględnienie problematyki zmian klimatu i adaptacji w polityce gminy.
InteresariuszeInteresariuszem działania jest społeczność lokalna. Korzyści ze świadomej perspektywicznie zaplanowanej polityki gminy czerpią mieszkańcy i użytkownicy gminy, samorząd, lokalny biznes.
Warunki wdrożenia działaniaPodjęcie przeglądu i aktualizacji lub opracowania dokumentu wymaga uchwały rady gminy o przystąpieniu do opracowania aktualizacji, lub opracowania dokumentu. Realizacja działania wymaga zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowaniu dokumentu. W zależności od dokumentu może być wymagane uzgodnienie z innymi organami (np. ochrony zdrowia, ochrony środowiska, zarządców terenów). W zależności od dokumentu może także być konieczne przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (na mocy Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko).
Słowa kluczoweStrategie, plany, programy, planowanie przestrzenne

Przykłady praktyk adaptacyjnych

Nazwa praktyki Sektor Zagrożenia Słowa kluczowe Operacja

Opracowanie dokumentów planowania przestrzennego z uwzględnieniem adaptacji do zmian klimatu

Polityka adaptacyjna, Zdrowie publiczne, Gospodarka wodna, Rolnictwo, Leśnictwo, Transport, Energetyka, Budownictwo, Turystyka, Różnorodność biologiczna, Edukacja

Wysoka temperatura, w tym fale upałów, Niska temperatura, w tym mróz, Intensywne opady deszczu i powodzie nagłe, podtopienia, Ruchy masowe, osuwiska, Brak pokrywy śnieżnej, Powodzie rzeczne, Wzrost poziomu morza, powodzie sztormowe, Susza, Silny wiatr, Burze, grad, wyładowania atmosferyczne

Planowanie przestrzenne, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, studium gminne

Opracowanie planu adaptacji do zmian klimatu

Polityka adaptacyjna, Zdrowie publiczne, Gospodarka wodna, Rolnictwo, Leśnictwo, Transport, Budownictwo, Turystyka, Różnorodność biologiczna, Edukacja

Wysoka temperatura, w tym fale upałów, Niska temperatura, w tym mróz, Intensywne opady deszczu i powodzie nagłe, podtopienia, Ruchy masowe, osuwiska, Brak pokrywy śnieżnej, Powodzie rzeczne, Wzrost poziomu morza, powodzie sztormowe, Susza, Silny wiatr, Burze, grad, wyładowania atmosferyczne

Wrażliwość na zmiany klimatu, ryzyko klimatyczne, polityka adaptacyjna, partycypacja społeczna

Opracowanie programu gospodarowania wodami opadowymi z uwzględnieniem adaptacji do zmian klimatu

Polityka adaptacyjna, Gospodarka wodna, Różnorodność biologiczna

Wysoka temperatura, w tym fale upałów, Niska temperatura, w tym mróz, Intensywne opady deszczu i powodzie nagłe, podtopienia, Ruchy masowe, osuwiska, Brak pokrywy śnieżnej, Powodzie rzeczne, Wzrost poziomu morza, powodzie sztormowe, Susza, Silny wiatr, Burze, grad, wyładowania atmosferyczne

Zarządzanie wodą, model hydrologiczny, retencja, partycypacja społeczna

Opracowanie programu rewitalizacji gminy z uwzględnieniem adaptacji do zmian klimatu

Polityka adaptacyjna, Zdrowie publiczne, Gospodarka wodna, Transport, Budownictwo, Turystyka, Różnorodność biologiczna, Edukacja

Wysoka temperatura, w tym fale upałów, Niska temperatura, w tym mróz, Intensywne opady deszczu i powodzie nagłe, podtopienia, Ruchy masowe, osuwiska, Brak pokrywy śnieżnej, Powodzie rzeczne, Wzrost poziomu morza, powodzie sztormowe, Susza, Silny wiatr

Obszar rewitalizacji, obszar zdegradowany, partycypacja społeczna

Opracowanie strategii rozwoju turystyki z uwzględnieniem adaptacji do zmian klimatu

Polityka adaptacyjna, Turystyka

Wysoka temperatura, w tym fale upałów, Niska temperatura, w tym mróz, Intensywne opady deszczu i powodzie nagłe, podtopienia, Ruchy masowe, osuwiska, Brak pokrywy śnieżnej, Powodzie rzeczne, Wzrost poziomu morza, powodzie sztormowe, Susza, Silny wiatr

Walory turystyczne, zasoby przyrodnicze, usługi turystyczne, infrastruktura turystyczna