Opracowanie i aktualizacja dokumentacji wspierającej zarządzanie kryzysowe w jednostce samorządu terytorialnego

SektorZarządzanie kryzysowe, Polityka adaptacyjna
ZagrożeniaSusza, Wysoka temperatura; w tym fale upałów; Niska temperatura; w tym mróz; Oblodzenie; gołoledź; szadź; Mgła; Intensywne opady deszczu i powodzie nagłe; podtopienia; Ruchy masowe; osuwiska; Intensywne opady śniegu; zamiecie i zawieje; Powodzie rzeczne; Wzrost poziomu morza; powodzie sztormowe
Opis działaniaDziałanie polega na opracowaniu dokumentacji wspierającej zarządzanie kryzysowe w jednostce samorządu terytorialnego, co umożliwi sprawne reagowanie w sytuacji wystąpienia zagrożeń klimatycznych. Obejmuje opracowanie planów zarządzania kryzysowego, ich aktualizację, opracowanie dokumentów i instrukcji postępowania w sytuacji wystąpienia zagrożeń oraz materiałów informacyjnych dla interesariuszy. Zmiany klimatu mogą powodować znaczące zmiany charakterystyk zagrożeń, dlatego konstruowanie scenariuszy zdarzeń wyłącznie na podstawie historycznych danych klimatycznych może okazać się niewystarczające. Podczas opracowania dokumentów warto skorzystać ze scenariuszy klimatycznych Klimada 2.0, dostępnych pod adresem https://klimada2.ios.gov.pl/klimat-scenariusze/. Zadania zawarte w dokumentach powinny zostać dostosowane do aktualnych i przyszłych uwarunkowań klimatycznych oraz uwzględniać uwarunkowania lokalne.
Interesariusze Interesariuszami działania są instytucje i organy włączone do procesu zarządzania kryzysowego. Dzięki realizacji działania będą mogły usprawnić reagowanie w sytuacji wystąpienia zagrożeń klimatycznych. Realizacja działania będzie również korzystna dla mieszkańców, ponieważ wpłynie na poprawę ich bezpieczeństwa.
Warunki wdrożenia działaniaZapewnienie odpowiedniego przepływu informacji jest warunkiem niezbędnym dla sprawnego funkcjonowania całego systemu zarządzania kryzysowego. Aktywna współpraca pomiędzy podmiotami wskazanymi w dokumentach oraz włączenie ich w proces tworzenia lub konsultacji ewentualnych zmian pozwoli na odpowiednie przygotowanie do reagowania w sytuacji wystąpienia zagrożeń klimatycznych.
Wskaźnik produktu Liczba opracowanych lub zaktualizowanych dokumentów z zakresu zarządzania kryzysowego [szt.].
Wskaźnik rezultatu Liczba osób lub podmiotów objętych dokumentem [os. lub szt.].
Słowa kluczowe aktualizacja planu, dokumenty, instrukcje, plan zarządzania kryzysowego, procedury