Opracowanie i wdrażanie wytycznych w zakresie adaptacji do zmian klimatu

SektorPolityka adaptacyjna
ZagrożeniaWysoka temperatura, w tym fale upałów, Niska temperatura, w tym mróz, Intensywne opady deszczu i powodzie nagłe, podtopienia, Ruchy masowe, osuwiska, Brak pokrywy śnieżnej, Powodzie rzeczne, Wzrost poziomu morza, powodzie sztormowe, Susza, Silny wiatr, Burze, grad, wyładowania atmosferyczne
Opis działaniaDziałanie obejmuje opracowanie i wdrożenie zbioru wytycznych uwzględniających potrzeby adaptacji do zmian klimatu. Wytyczne mogą dotyczyć takich aspektów jak: kształtowanie przestrzeni publicznych w zmieniających się warunkach klimatycznych, uwzględniające potrzeby mieszkańców, w tym zapewnienie im komfortu w sytuacji fal upałów i nasilania się zjawiska miejskiej wyspy ciepła; rozwiązań przestrzennych właściwych dla adaptacji do zmian klimatu, w tym rozwiązań architektonicznych (materiałowych oraz technicznych) sprzyjających łagodzeniu skutków zmian klimatu; standardów systemu odwodnienia terenów i budynków; funkcjonowania gminnych instytucji pomocy społecznej w sytuacji wystąpienia ekstremów pogodowych, zielonych zamówień publicznych tj. zakupu towarów, usług i robót budowlanych zgodnie z potrzebami adaptacji do zmian klimatu.
InteresariuszeInteresariuszami działania są urzędnicy i pracownicy jednostek organizacyjnych gminy. Interesariuszami są także właściciele i zarządcy nieruchomości. Dzięki wytycznym interesariusze są świadomi celów adaptacyjnych gminy.
Warunki wdrożenia działaniaWarunkiem wdrożenia wytycznych jest ich wykorzystanie w procesach podejmowania decyzji. Do opracowania wytycznych powinni być zaangażowani specjaliści i eksperci adekwatnie do tematyki wytycznych.
Wskaźnik produktuUchwała rady gminy lub zarządzenie wójta/burmistrza/prezydenta przyjmujące wytyczne [tak/nie]
Wskaźnik rezultatuLiczba decyzji administracyjnych wydanych z uwzględnieniem wytycznych [szt.]
Słowa kluczoweWytyczne, decyzje administracyjne, przestrzeń publiczna, zielone zamówienia publiczne