Opracowanie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy

SektorEnergetyka, Budownictwo, Polityka adaptacyjna
ZagrożeniaWysoka temperatura; w tym fale upałów; niska temperatura; w tym mróz
Opis działaniaDziałanie polega na opracowaniu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy. Plan ten jest dokumentem strategicznym gminy wpływającym na optymalizację procesu zarządzania i rozwoju efektywności energetycznej w gminie. Działanie pozwoli na określenie potrzeb energetycznych gminy oraz wskazanie kierunków i przedstawienie możliwości do racjonalizacji zużycia ciepła, w tym oszczędności ciepła, zagospodarowania lokalnych zasobów energii odnawialnej oraz zmniejszenia zanieczyszczeń w gminie. Celem dokumentu jest: ocena stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe w gminie, a także określenie przedsięwzięć racjonalizujących użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych. Dzięki realizacji działania polegającego na opracowaniu założeń do wspomnianego Planu określone zostaną możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii, z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w instalacjach odnawialnych źródeł energii oraz energii elektrycznej i ciepła użytkowego wytwarzanych w kogeneracji, a także zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych. Założenia do planu będą dotyczyć również możliwości stosowania środków poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej. Wdrożenie dokumentu wynika z ustawy prawo energetyczne, która przypisuje gminie zadanie własne planowania i organizacji zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.
InteresariuszeInteresariuszami są samorząd gminy, mieszkańcy gminy i podmioty prawne (przedsiębiorstwa).
Warunki wdrożenia działaniaPodstawą do opracowania "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy" jest ustawa prawo energetyczne przypisująca gminie zadanie własne planowania i organizacji zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy i zobowiązująca wójta, burmistrza lub prezydenta miasta do opracowania Planu, lub Założeń do planu. Projekt założeń sporządza się dla obszaru gminy co najmniej na okres 15 lat i aktualizuje co najmniej raz na 3 lata.
Wskaźnik produktuUchwała rady gminy przyjmująca założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy [tak/nie]
Wskaźnik rezultatuzmniejszenie zużycia energii pierwotnej [GJ/rok] ilość wytworzonej energii z OZE [GJ/rok]
Słowa kluczoweciepło, energia elektryczna, paliwa gazowe, OZE