Przywracanie i utrzymywanie prawidłowych stosunków wodnych

SektorGospodarka wodna, Różnorodność biologiczna
ZagrożeniaWysoka temperatura, w tym fale upałów; Intensywne opady deszczu i powodzie nagłe, podtopienia; Brak pokrywy śnieżnej; Powodzie rzeczne; Susza
Opis działaniaDziałanie polega na przywracaniu i utrzymywaniu prawidłowych stosunków wodnych, pozwalających na utrzymywanie dobrego stanu jakościowego i ilościowego zasobów wód powierzchniowych i podziemnych. Działanie to w zależności od warunków danego terenu może być realizowane poprzez przygotowanie i prowadzenie monitoringu stanu wód podziemnych (jakościowego i ilościowego), rozszczelnianie powierzchni na obszarach zasilania poziomów wodonośnych, działania przygotowawcze do uregulowania stosunków wodnych (inwentaryzacja sieci melioracyjnych i opracowanie programu uregulowania stosunków wodnych), a także samo uregulowanie stosunków wodnych, tj. przebudowę sieci melioracyjnych i renaturyzację przekształconych cieków i rzek, odtwarzanie naturalnych układów koryt, rewitalizację dolin rzecznych w celu zwiększenia retencji.
InteresariuszeInteresariuszami działania są mieszkańcy i użytkownicy gminy. Interesariuszami są władze lokalne, które dzięki działaniu mogą zadbać o system przyrodniczy gminy oraz bezpieczeństwo mieszkańców. Interesariuszem działań jest PGW Wody Polskie oraz regionalne dyrekcje ochrony środowiska. Zainteresowanie działaniem mogą wyrazić także organizacje zajmujące się ochrony przyrody.
Warunki wdrożenia działaniaDziałanie wymaga pozyskania decyzji i pozwoleń wynikających z ustaw: Prawo geologiczne i górnicze, Prawo wodne i Prawo budowlane. Działanie powinno być realizowane pod nadzorem hydrologa. Inwestycje związane z realizacją działania mogą wymagać przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Słowa kluczoweZasoby wodne, sieć melioracyjna, renaturyzacja cieków, rzeki

Przykłady praktyk adaptacyjnych

Nazwa praktyki Sektor Zagrożenia Słowa kluczowe Operacja

Przebudowa sieci melioracyjnej w celu zwiększenie retencji wody poprzez uregulowanie stosunków wodnych

Gospodarka wodna, Różnorodność biologiczna

Susza, Wysoka temperatura, w tym fale upałów; Intensywne opady deszczu i powodzie nagłe, podtopienia; Brak pokrywy śnieżnej; Powodzie rzeczne

Sieć melioracyjna, retencja wody, regulacja stosunków wodnych

Rozszczelnianie powierzchni na obszarach zasilania poziomów wodonośnych

Gospodarka wodna

Susza, Wysoka temperatura, w tym fale upałów; Intensywne opady deszczu i powodzie nagłe, podtopienia; Brak pokrywy śnieżnej; Powodzie rzeczne;

Nawierzchnia przepuszczalna, rozszczelnianie, infiltrowanie

Zwiększanie retencji korytowej cieków i rzek, w tym renaturyzacja przekształconych cieków i rzek

Gospodarka wodna, Różnorodność biologiczna

Susza Wysoka temperatura, w tym fale upałów; Intensywne opady deszczu i powodzie nagłe, podtopienia; Brak pokrywy śnieżnej; Powodzie rzeczne;

Retencja wody, renaturyzacja cieków i rzek, retencja korytowa