Renaturyzacja rzek

W minionych latach wykonywano liczne prace regulacyjne prowadzące do osuszenie terenów podmokłych w celu wykorzystania ich w rolnictwie. Budowano wówczas kanały melioracyjne o funkcjach odwadniających, ingerowano również w przebieg naturalnych cieków. Były one prostowane w celu przyśpieszenia odpływu wody. Osuszane w ten sposób tereny najczęściej w bardzo szybkim tempie podlegały degradacji i stawały się nieprzydatne dla rolnictwa. Obok zniszczenia ekosystemów dolin rzecznych konsekwencją tych prac często bywało również zwiększenie zagrożenia powodziowego. 

Obecnie podejmowane są zabiegi przywracania pierwotnych stosunków wodnych mające na celu poprawę stanu ekologicznego rzek. W wyniku działań renaturyzacyjnych tworzone są korzystne warunki życia dla fauny i flory, zwiększa się zróżnicowanie biologiczne. Oznacza to także poprawę jakości wody. Zwiększenie możliwości retencyjnych niejednokrotnie prowadzi do wzrostu bezpieczeństwa na terenach dotychczas zagrożonych wylewami. Renaturyzacja rzek także przyczynia się do wzrostu walorów krajobrazowych, rekreacyjnych i turystycznych.

Przykłady realizacji Miejsce realizacji Sektory Główne zagrożenia klimatyczne Słowa kluczowe Operacja

Renaturyzacja sieci hydrograficznej w Basenie Środkowym doliny Biebrzy

Polska, Basen Środkowy doliny Biebrzy

Gospodarka wodna
Różnorodność biologiczna
Rolnictwo
Turystyka

Susza
Degradacja gleb
Zubożenie różnorodności biologicznej
Pożary

Renaturyzacja rzek, Biebrza, Dolina Biebrzy, Warunki hydrologiczne, Eksploatacja torfu, Ochrona siedlisk, Bagno, Susza, Degradacja gleb, Zubożenie różnorodności biologicznej, Pożary, Różnorodność biologiczna, Mokradła, Wody zalewowe, Platforma widokowa

Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy

Polska, śródlądowa delta rzeki Nidy

Gospodarka wodna
Różnorodność biologiczna
Rolnictwo
Turystyka

Susza
Powodzie
Degradacja gleb
Ograniczenie różnorodności biologicznej

Renaturyzacja rzek, Nida, Delta rzeki, Delta rzeki Nida, Delta Nidy, Gospodarka wodna, Różnorodność biologiczna, Rolnictwo, Turystyka, Susza, Powodzie, Degradacja gleb, Ochrona siedlisk, Ochrona siedlisk łąkowych, Ochrona łęgów, Ograniczenie różnorodności biologicznej, Różnorodność biologiczna, Platforma widokowa