Rozwój małej retencji

Retencja wody oznacza zatrzymywanie i gromadzenie wody w celu ograniczenia szkód powodowanych przez wodę oraz wykorzystanie tych zasobów w gospodarce. Retencja wielkoskalowa obejmuje przede wszystkim gromadzenie wód powodziowych i spowolnienie ich odpływu. Wymaga kosztownych, wieloletnich inwestycji wpływających na krajobraz i niszczących istniejące ekosystemy. Najczęściej są to zbiorniki przeciwpowodziowe, kanały ulgi i polderu.

Mała retencja ma na celu powstrzymanie szybkiego odpływu wody i zatrzymanie jej dla poprawy lokalnych warunków wilgotnościowych, zasilania roślinności. Sprowadza się do budowy niewielkich zbiorników wodnych, rowów i kanałów lub wykorzystywania istniejących cech ukształtowania terenu(zagłębienia, doliny i in.), a także ochrony obszarów bagiennych. Roślinność również zatrzymuje wodę poprawiając lokalne warunki wilgotnościowe. Ta forma retencji nie ingeruje w naturalny krajobraz i istniejące ekosystem

Na terenach nizinnych mała retencja polega głównie na zwiększaniu możliwości gromadzenia wody oraz przeciwdziałaniu suszy i gwałtownym powodziom, zwłaszcza w miastach. Na terenach górskich mała retencja ma na celu przeciwdziałanie zwiększonej erozji brzegów rzek i potoków.

Przykłady realizacji Miejsce realizacji Sektory Główne zagrożenia klimatyczne Słowa kluczowe Operacja

Mała retencja górska

Polska

Gospodarka wodna,
Leśnictwo,
Bioróżnorodność.

Susza,
Powodzie,
Erozja,
Degradacja siedlisk.

Retencja, Mała retencja, Gospodarka wodna, Leśnictwo, Bioróżnorodność, Susza, Powodzie, Degradacja siedlisk, Erozja, Retencja górska

Rozwój małej retencji oraz przeciwdziałanie erozji na terenach górskich

Polska

Gospodarka Wodna,
Leśnictwo,
Bioróżnorodność.

Susza,
Powodzie,
Erozja wodna,
Degradacja siedlisk.

Retencja, Mała retencja, Gospodarka wodna, Leśnictwo, Różnorodność biologiczna, Susza, Powodzie, Degradacja siedlisk, Erozja, Retencja górska, Przeciwdziałanie erozji, Erozja wodna

Rozwój małej retencji oraz przeciwdziałanie erozji na terenach nizinnych

Polska

Gospodarka wodna, Leśnictwo, Bioróżnorodność.

Susza,
Powodzie,
Degradacja siedlisk,
Erozja wodna.

Retencja, Mała retencja, Gospodarka wodna, Leśnictwo, Różnorodność biologiczna, Susza, Powodzie, Degradacja siedlisk, Erozja, Przeciwdziałanie erozji, Erozja wodna, Retencja nizinna

Rozwój małej retencji w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych

Polska

Gospodarka wodna,
Leśnictwo,
Bioróżnorodność.

Susza,
Powodzie,
Degradacja siedlisk.

Retencja, Mała retencja, Gospodarka wodna, Leśnictwo, Bioróżnorodność, Susza, Powodzie, Degradacja siedlisk