Upowszechnianie wiedzy o adaptacji do zmian klimatu na obszarach wiejskich oraz wsparcie wdrażania praktyk adaptacyjnych w rolnictwie

SektorRolnictwo, Edukacja
ZagrożeniaSusza; Wysoka temperatura; w tym fale upałów; Niska temperatura; w tym mróz; Intensywne opady deszczu i powodzie nagłe; podtopienia; Powodzie rzeczne;
Opis działaniaRolnictwo jest sektorem szczególnie wrażliwym na zmiany klimatu. Straty spowodowane zjawiskami ekstremalnymi w sektorze rolnym stanowią ponad 50% strat oszacowanych we wszystkich sektorach gospodarki. Działanie polega na wspieraniu i rozpowszechnianiu wiedzy na temat skutków zmian klimatu oraz rozwiązań wspierających przystosowanie do tych zmian na obszarach wiejskich. Promowane rozwiązania powinny obejmować np. prowadzenie zrównoważonej gospodarki zasobami wodnymi w działalności rolniczej (zwiększanie retencji wody, wprowadzanie wodooszczędnych technologii produkcji rolnej) zwiększanie ilości substancji organicznej w glebach (rolnictwo regeneracyjne), promowanie systemu ubezpieczeń upraw czy dobór gatunków roślin do nowych warunków klimatycznych.
Interesariusze Głównymi beneficjentami działania są doradcy rolni oraz rolnicy, którzy poprzez poszerzenie wiedzy i realizację działań adaptacyjnych we własnych gospodarstwach rolnych zwiększą bezpieczeństwo produkcji plonów. Podejmowanie działań adaptacyjnych w sektorze rolnym leży w interesie całego społeczeństwa, ponieważ zabezpieczy konsumentów przed skutkami wzrostu cen żywności wynikającymi z negatywnego wpływu zjawisk ekstremalnych, w szczególności susz rolniczych. Interesariuszami wspierającymi realizację działania będą również jednostki doradztwa rolniczego, organizacje rolnicze (grupy producenckie) mogące podejmować wspólne działania, które posiadają rozległe kompetencje w zakresie edukacji rolników.
Warunki wdrożenia działaniaWarunkiem wdrożenia działania jest zainteresowanie problematyką zmian klimatu producentów rolnych oraz jednostek samorządowych. Dla skutecznego wdrażania działania właściwa jest współpraca samorządu ze środowiskiem naukowym.
Słowa kluczowe Szkolenia, warsztaty, metody adaptacji, informacja

Przykłady praktyk adaptacyjnych

Nazwa praktyki Sektor Zagrożenia Słowa kluczowe Operacja

Organizacja lokalnych punktów wsparcia adaptacji do zmian klimatu na obszarach wiejskich

Rolnictwo, Edukacja

Susza; Wysoka temperatura; w tym fale upałów; Niska temperatura; w tym mróz; Intensywne opady deszczu i powodzie nagłe; podtopienia; Powodzie rzeczne;

Informacja, metody adaptacji, promowanie i upowszechnianie wiedzy

Organizowanie wydarzeń edukacyjnych dotyczących metod produkcji odpornych na zmiany klimatu

Rolnictwo, Edukacja

Susza; Wysoka temperatura; w tym fale upałów; Niska temperatura; w tym mróz; Intensywne opady deszczu i powodzie nagłe; podtopienia; Powodzie rzeczne;

Wydarzenia, szkolenia, warsztaty, metody produkcji