Recykling wody szarej

Wobec obserwowanych niedoborów wody, zwłaszcza w gospodarce komunalnej, istotnym rozwiązaniem w celu jej pozyskania jest recykling wody szarej czyli tzw. ścieków szarych. Metoda ta jest coraz bardziej popularna w wielu krajach. Woda szara znajduje zastosowanie do celów niespożywczych. Ze względów  higienicznych i sanitarnych wymagane jest jej wcześniejsze podczyszczenie.

Według Europejskiej Normy EN 12056-1 woda szara jest to woda zużyta, jednak wolna od fekaliów. Głównie są to ścieki wytwarzane w czasie domowych czynności takich, jak mycie naczyń, kąpiel czy pranie. W skład wody szarej wchodzi cała woda używana w domach i mieszkaniach, z wyjątkiem wody po spłukaniu toalet, od której znacznie się rożni zarówno ilością, jak i różnorodnością zawartych w niej chemikaliów i bakterii (od odchodów po toksyczne środki chemiczne). Istnieje możliwość wtórnego wykorzystania takiej wody. W tradycyjnym gospodarstwie domowym 50–80% wody ściekowej może być wykorzystane jako woda szara. Zawiera oczywiście drobnoustroje i chemikalia, jednak w ilości o wiele mniejszej. Woda szara zawdzięcza swą nazwę mętnemu wyglądowi oraz statusowi, który nie kwalifikuje jej jako wody czystej pitnej ani też jako wody silnie skażonej. Dodatkowo tzw. woda szara charakteryzuje się stosunkowo wysoką temperaturą, która w przypadku kąpieli oscyluje w granicach 35-40˚C. Stwarza to, obok odzysku wody, możliwości odzysku energii cieplnej w budynku. Szacuje się, że odzysk ciepła z takich ścieków mógłby być wykorzystany do podgrzania czystej wody nawet o 20˚C.

Korzyści z używania wody szarej:

  • Mniejszy pobór wody pitnej z rzek i innych zbiorników wodnych dla celów komunalnych;
  • Mniejsza presja na środowisko ze względu na brak konieczności budowy sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków;
  • Zmniejszenie potrzebnego ciśnienia w sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ze względu na mniejszy pobór wody i mniejszą ilość ścieków;
  • Mniejsze zużycie energii i chemikaliów w porównaniu z tradycyjnym oczyszczaniem wody;
  • Możliwość odbudowy poziomu wód gruntowych;
  • Użycie wody szarej do nawożenia gleby;
  • Zwiększony wzrost roślinności związany z dostępnością związków biogennych w wodzie szarej;

Odzyskanie składników nawożących, które w systemie tradycyjnym byłyby kierowane do oczyszczalni.

Przykłady realizacji Miejsce realizacji Sektory Główne zagrożenia klimatyczne Słowa kluczowe Operacja

Centrum Zdrowia w Leverkusen w Niemczech

Niemcy, Leverkusen

Gospodarka wodna – gospodarka ściekowa
Energetyka
Zdrowie publiczne
Budownictwo

Fale upałów

Niemcy, Leverkusen, Alternatywne pozyskiwanie energii ze ścieków, Energetyka, Zdrowie publiczne, Budownictwo, Gospodarka wodna, Gospodarka ściekowa, Instalacja, Pompa ciepła, Odzysk ciepła ze ścieków, Wymiennik ciepła,

Dualny system kanalizacyjny dla wody szarej (odrębny od toalet) na przykładzie Hotelu Gołębiewski w Karpaczu

Polska, Karpacz

Gospodarka wodna – gospodarka ściekowa
Gospodarka wodna – zaopatrzenie w wodę

Susza
Wyczerpujące się zasoby wodne

Karpacz, Woda szara, Recykling, Recykling wody szarej, Instalacja wody szarej, Gospodarka wodna, Gospodarka ściekowa, Zaopatrzenie w wodę, Susza, Zasoby wodne, Odzysk wody, Woda w hotelu, Hotel Gołębiewski w Karpaczu, Oczyszczanie wody, Ponowne użycie wody

Regionalny program dotyczący wody z recyklingu w North Valley (North Valley Regional Recycled Water Program)

USA, Kalifornia

Gospodarka wodna – gospodarka ściekowa
Gospodarka wodna – zaopatrzenie w wodę
Rolnictwo
Zdrowie publiczne

Susze
Fale upałów
Zmniejszenie zasobów ilości wody dostępnej do nawadniania

Kalifornia, North Valley Regional Recycled Water, Program recyklingu wody, Woda szara, Recykling wody szarej, Nawadnianie pól golfowych, Nawadnianie parków, Nawadnianie zielonych terenów, Susze, Fale upałów, Gospodarka ściekowa, Gospodarka wodna, Rolnictwo, Zdrowie publiczne, Zaopatrzenie w wodę, Adaptacja obszarów rolniczych

System odzyskiwanie wody szarej MUD (Missoula Urban Demonstration)  w zimnym klimacie

USA, Missoula

Gospodarka wodna – gospodarka ściekowa 
Gospodarka wodna – zaopatrzenie w wodę
Rolnictwo

Niedobory wodne w zimnym klimacie
Zagrożenie suszą latem

Woda szara, MUD, Missoula Urban Demonstration, Recykling, Recykling wody szarej, Instalacja wody szarej, Gospodarka wodna, Gospodarka ściekowa, Zaopatrzenie w wodę, Susza, Zasoby wodne, Odzysk wody, Woda z łazienki, Oczyszczanie wody, Ponowne użycie wody

System zagospodarowania wody szarej w Generation Park w Warszawie

Polska, Warszawa

Gospodarka wodna – zaopatrzenie w wodę
Gospodarka wodna – gospodarka ściekowa 
Budownictwo

Susza
Wyczerpujące się zasoby wody

Generation Park w Warszawie, Woda szara, Susza Wyczerpujące się zasoby wody, Zasoby wody, Gospodarka wodna, Gospodarka ściekowa, Budownictwo, Recykling wody, System GreenLife, Recykling wody w biurowcu, System memebranowy, Recykling w biurowcu, odzysk wody szarej