Zabezpieczanie budynków i terenu nieruchomości przed powodzią i podtopieniami

SektorBudownictwo, Gospodarka wodna
ZagrożeniaIntensywne opady deszczu i powodzie nagłe; podtopienia; Powodzie rzeczne; Wzrost poziomu morza; powodzie sztormowe
Opis działaniaDziałanie ma na celu zabezpieczenie budynków oraz osób w nich przebywających, jak również terenu nieruchomości przed powodzią i podtopieniami. Działanie jest powiązane z uwarunkowaniami lokalizacyjnymi. Działanie polega na zapewnieniu ochrony budynków i terenu nieruchomości przed falą powodziową, w tym wykluczeniu terenów zalewowych z lokalizacji inwestycji, zabezpieczeniu z uwzględnieniem wałów przeciwpowodziowych, monitorowaniu i organizacji ostrzeżeń dla mieszkańców zagrożonych terenów, zabezpieczenie inwestycji podziemnych (np. metra). Działanie odnosi się do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
InteresariuszeInteresariuszami działania są mieszkańcy (osoby przebywające w budynkach) oraz właściciele i zarządcy budynków zagrożonych powodzią i podtopieniami. Interesariuszem działania jest także samorząd, w tym wójt, burmistrz, prezydent miasta. Interesariuszami są także organy opiniujące i uzgadniające dokumenty planowania przestrzenne lub decyzje administracyjne (np.: starosta powiatowy, wojewódzki konserwator zabytków, organy wojskowe, dyrektor urzędu morskiego, minister do spraw zdrowia, transportu, budownictwa, regionalny dyrektor ochrony środowiska, państwowa straż pożarna).
Warunki wdrożenia działaniaWarunkiem wdrożenia działania jest rozpoznanie i uwzględnienie aktualnego stanu prawnego oraz aktualnych wymogów w zakresie zabezpieczenia budynków i terenu nieruchomości przed powodzią i podtopieniami. Przepisy w tym zakresie zawarte są w ustawach Prawo Wodne i Prawo budowlane oraz ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Słowa kluczoweBudynek publiczny, teren zabudowany, planowanie przestrzenne, zapora przeciwpowodziowa

Przykłady praktyk adaptacyjnych

Nazwa praktyki Sektor Zagrożenia Słowa kluczowe Operacja

Stosowanie zapór przeciwpowodziowych w budynkach

Budownictwo, Gospodarka wodna

Intensywne opady deszczu i powodzie nagłe; podtopienia; Powodzie rzeczne; Wzrost poziomu morza; powodzie sztormowe

Budynek publiczny, zapora przeciwpowodziowa, ujście kanalizacyjne

Wykluczenie terenów zalewowych z lokalizacji inwestycji

Budownictwo, Polityka adaptacyjna, Gospodarka wodna

Intensywne opady deszczu i powodzie nagłe; podtopienia; Powodzie rzeczne; Ruchy masowe; osuwiska; Wzrost poziomu morza; powodzie sztormowe

Użytkowanie terenu, teren zabudowany, plan zagospodarowania przestrzennego, prawo zabudowy