Zabezpieczenie budynków i terenu nieruchomości przed intensywnym opadem

SektorBudownictwo, Gospodarka wodna
ZagrożeniaIntensywne opady deszczu, powodzie nagłe, podtopienia; Intensywne opady śniegu; zamiecie i zawieje; Burze; grad; wyładowania atmosferyczne
Opis działaniaDziałanie polega na zabezpieczeniu budynków oraz osób w nich przebywających przed intensywnymi opadami deszczu. Odnosi się do rozwiązań mikroretencji, małej retencji oraz poprawnego odprowadzenia wody opadowej i roztopowej z powierzchni budynków (pochylenie połaci dachów; dachy odwrócone), a także do działań prewencyjno-kontrolnych (prace utrzymaniowe – czyszczenie rynien). Działanie obejmuje zadania realizowane przez gminę w obiektach do niej należących oraz promocję rozwiązań w zakresie retencjonowania wody na terenach prywatnych. Działanie obejmuje rozwiązania, które są możliwe do wdrożenia w terenach o ograniczonej przestrzeni, gdzie rozwiązania z zakresu błękitno-zielnej infrastruktury nie są możliwe. Stosowanie rozwiązań małej retencji i mikroretencji jest uwarunkowane lokalnie. Działanie obejmuje także opracowanie lokalnych wytycznych w zakresie stosowania tych rozwiązań.
InteresariuszeInteresariuszami działania są właściciele, użytkownicy i administratorzy budynków i terenów do nich przylegających. Interesariuszami są mieszkańcy i użytkownicy gminy, którzy mogą czerpać korzyści z wdrożenia rozwiązań małej i miko- retencji realizowanych w zurbanizowanej części gminy. Interesariuszami są także organizacje pozarządowe działające na rzecz rozwiązań proekologicznych w architekturze i gospodarce wodnej. Interesariuszami są także organy wprowadzające lokalne wytyczne – wójt, burmistrz, prezydent miasta oraz mogą być organy opiniujące i uzgadniające (m.in. starosta powiatowy, wojewódzki konserwator zabytków, organy wojskowe, dyrektor urzędu morskiego, minister do spraw zdrowia, transportu, budownictwa, regionalny dyrektora ochrony środowiska, państwowa straż pożarna).
Warunki wdrożenia działaniaWarunkiem wdrożenia działania jest rozpoznanie i uwzględnienie aktualnego stanu prawnego oraz aktualnych wymogów w zakresie zabezpieczenia budynków i terenu nieruchomości przed intensywnym opadem. Są one uregulowane przepisami prawa, w szczególności w ustawach Prawo wodne i Prawo budowlane oraz aktach wykonawczych do tych ustaw. Właściwe jest nadanie priorytetu rozwiązaniom bazującym na naturze w podejmowaniu decyzji dot. zastosowania rozwiązań w zakresie gospodarowania wodami opadowymi.
Słowa kluczowedeszczówka, gromadzenie wody opadowej, mała retencja, mikroretencja

Przykłady praktyk adaptacyjnych

Nazwa praktyki Sektor Zagrożenia Słowa kluczowe Operacja

Instalacja zbiorników na wodę opadową

Budownictwo, Gospodarka wodna

Intensywne opady deszczu, powodzie nagłe, podtopienia; Intensywne opady śniegu; zamiecie i zawieje; Burze; grad; wyładowania atmosferyczne

deszczówka, gromadzenie wody opadowej, zbiornik na wodę deszczową, mikoretencja

Opracowanie lokalnych wytycznych dotyczących rozwiązań retencji wody opadowej

Budownictwo, Gospodarka wodna

Intensywne opady deszczu i powodzie nagłe; podtopienia

Wytyczne, zabezpieczenie budynku, mała retencja, mikroretencja

Prowadzenie działań prewencyjno-kontrolnych w celu zapewnienia sprawności technicznej i skuteczności działania rynien i rur spustowych

Budownictwo, Gospodarka wodna

Intensywne opady deszczu i powodzie nagłe; podtopienia; Burze; grad

Kontrola, budynek publiczny, czyszczenie rynien, rury spustowe

Wspieranie mikroretencji na terenach prywatnych

Budownictwo, Gospodarka wodna

Intensywne opady deszczu i powodzie nagłe; podtopienia; Susza

deszczówka, gromadzenie wody opadowej, zbiornik na wodę deszczową, mikoretencja