Zabezpieczenie infrastruktury drogowej przed intensywnym opadem

SektorTransport, Budownictwo, Gospodarka wodna
ZagrożeniaIntensywne opady deszczu i powodzie nagłe; podtopienia; Burze; grad; wyładowania atmosferyczne; Ruchy masowe; osuwiska; Powodzie rzeczne; Wzrost poziomu morza; powodzie sztormowe
Opis działaniaDziałanie polega na skutecznym odwodnieniu drogi, odpowiednim ukształtowaniu terenu, po którym przebiega droga, odpowiednim odprowadzeniu nadmiaru wody i oczyszczaniu ścieków powstałych w ciągach komunikacyjnych z zanieczyszczeń, takich jak pyły, czy substancje ropopochodne. Ponadto w ramach działania realizowane jest utrzymanie w stanie zadowalającym przydrożnych rowów, odwodnienie parkingów oraz prowadzenie czynności prewencyjno-kontrolnych, takich jak prace utrzymaniowe infrastruktury drogowej i jej monitoring. Działanie to służy zapewnieniu możliwości sprawnego i bezpiecznego przemieszczania się pomimo występowania zagrożeń wynikających ze zmian klimatu.
InteresariuszeInteresariuszami działania są właściciele lub podmioty zarządzające terenem, mieszkańcy i turyści, samorząd gminny, samorząd powiatowy, samorząd wojewódzki, administracja rządowa terenowa (wojewódzka), administracja rządowa centralna, osoby prawne (przedsiębiorstwa), a także organizacje pozarządowe działające na rzecz ochrony środowiska w gminie.
Warunki wdrożenia działaniaWarunkiem wdrożenia działania jest rozpoznanie i uwzględnienie aktualnego stanu prawnego oraz aktualnych wymogów. Za prawidłowe odwodnienie i utrzymanie drogi odpowiada jej zarządca. Działanie wymaga uwzględnienia przepisów Ustawy o drogach publicznych, Ustawy Prawo budowlane, Ustawy Prawo wodne, jak również aktu normatywnego Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
Słowa kluczoweDroga, utrzymanie dróg, odprowadzenie spływów opadowych, monitoring sprawności urządzeń

Przykłady praktyk adaptacyjnych

Nazwa praktyki Sektor Zagrożenia Słowa kluczowe Operacja

Projektowanie i wykonanie skutecznego odwodnienia drogi w przypadku wystąpienia intensywnych opadów

Budownictwo, transport, gospodarka wodna

Intensywne opady deszczu i powodzie nagłe; podtopienia; Intensywne opady śniegu; zamiecie i zawieje; Burze; grad; wyładowania atmosferyczne; Oblodzenie; gołoledź; szadź

Odwodnienie dróg, rowy przydrożne, stan nawierzchni, infrastruktura

Wprowadzenie zdalnego monitoringu rozmycia dna

Transport, Budownictwo, Gospodarka wodna

Intensywne opady deszczu i powodzie nagłe; podtopienia; Intensywne opady śniegu; zamiecie i zawieje; Burze; grad; wyładowania atmosferyczne; Ruchy masowe; osuwiska

Obiekt inżynierski, podpory mostowe, podmywanie podstaw filarów, monitoring