Zagospodarowanie wody deszczowej na terenie miasta

Cechą charakterystyczną większości terenów zurbanizowanych jest znaczny udział powierzchni nieprzepuszczalnych takich, jak drogi, chodniki, parkingi, dachy budynków. Woda opadowa w takim obszarze najczęściej jest w szybkim tempie odprowadzana siecią burzowców i cieków poza teren miasta, zamiast zasilać wody gruntowe i być wykorzystywana na przykład do podlewania zieleni miejskiej. Odprowadzanie wód opadowych poza teren miasta stanowi poważne wyzwanie techniczne związane z koniecznością budowy i utrzymania sieci kanalizacyjnej o odpowiedniej przepustowości, przystosowanej do opadów nawalnych. W przypadku niewydolności sieci kanalizacyjnej dochodzi do lokalnych podtopień na terenach miejskich. Wody opadowe odprowadzane z dużym natężeniem do cieków naturalnych mogą natomiast stanowić przyczynę powstawania wezbrań, które w określonych warunkach mogą przerodzić się w powodzie.

Negatywne zjawiska związane z gospodarowaniem wodami opadowymi na terenach miejskich można w znacznym stopniu zniwelowane dzięki zwiększeniu lokalnej retencji. Najprostszym przykładem takiego rozwiązania może być podlewanie domowego ogródka wodą zgromadzoną w zbiorniku, dzięki czemu zużywamy mniej wody wodociągowej. Gromadzenie deszczówki i ponowne jej wykorzystanie na miejscu opadu przynosi także inne korzyści ekonomiczne – odciążenie kanalizacji, obniżenie kosztów jej utrzymania, uniknięcie strat spowodowanych przez miejscowe podtopienia.

Inwestycje związane z wykorzystaniem wód opadowych na terenach miejskich najczęściej realizowane są przez urzędy miast lub też podległe im instytucje zajmujące się gospodarką wodno-ściekową. Coraz częściej jednak uruchamiane są specjalne programy, w ramach których dotowane są inwestycje realizowane przez mieszkańców, które mają na celu zatrzymywanie i wykorzystywanie wód opadowych i roztopowych. 

Przykłady realizacji Miejsce realizacji Sektory Główne zagrożenia klimatyczne Słowa kluczowe Operacja

Krakowska mikroretencja wód opadowych i roztopowych

Polska, Kraków

Gospodarka wodna

Susza
Powódź

Kraków, Wrocław, Mikroretencja, Złap deszcz, Deszcz, Woda deszczowa, Susza, Powódź, Deszcz w mieście, Gospodarka wodna, Woda opadowa, Deszczówka, Mikroretencja deszczówki, Mikroretencja wód opadowych, Mikroretencja wód roztopowych, Mała retencja, Retencja w mieście, Ogrody deszczowe, Stawy hydrofitowe, Oszczędzanie wody

Projekt „Kocham Warszawę – łapię deszczówkę” – zbieranie deszczówki w warszawskich przedszkolach

Polska, Warszawa

Gospodarka wodna

Różnorodność biologiczna

Susza
Powódź

Warszawa, Kocham Warszawę, Łapię deszczówkę, Suza, Powódź, Gospodarka wodna, Różnorodność biologiczna, Oszczędzanie wody, Woda w mieście, Deszczówka, Zbieranie deszczówki, Deszcz w mieście, Edukacja przedszkolna, Kształtowanie postaw proekologicznych, Postawa proekologiczna, Zbiornik na deszczówkę, Zbiornik na wodę

Wrocławski program dotacyjny „Złap deszcz”

Polska, Wrocław

Gospodarka wodna

Susza
Powódź

Wrocław, Złap deszcz, Deszcz, Woda deszczowa, Susza, Powódź, Deszcz w mieście, Gospodarka wodna, Woda opadowa, Deszczówka, Retencja deszczówki, Rynna, Zbiornik przyrynnowy, Zbiornik na wodę, Zbiornik podziemny, Ogrody deszczowe, Oszczędzanie wody, Studnie chłonne