Zwiększenie samowystarczalności energetycznej

Zaspokajanie potrzeb energetycznych mieszkańców związanych z zapewnieniem m.in. komfortu termicznego (grzanie i chłodzenie), oświetlenia oraz zasilania urządzeń, ma wpływ na klimat. Sposobem na znaczne zmniejszenia tego negatywnego oddziaływania jest redukcja emisji z energetycznego spalania paliw poprzez zwiększenie generacji ze źródeł odnawialnych, zmniejszenie energochłonności oraz ograniczenie strat przesyłowych. 

Zwiększenie samowystarczalności energetycznej jest istotne w sytuacji zaniku dostaw energii elektrycznej. Wówczas możliwe jest użycie energii generowanej z paneli słonecznych na zaspokojenie części zapotrzebowania. Ze względu na uzależnienie produkcji energii elektrycznej z paneli słonecznych od nasłonecznienia – zmienności dobowej i zmienności sezonowej, oraz odwrotną zależność możliwości produkcyjnych od zapotrzebowania (oświetlenie po zmroku, ogrzewanie w zimie) pełne pokrycie zapotrzebowania energetycznego obiektu tylko z tego źródła jest niemożliwe. Z tych względów użycie paneli słonecznych przynosi największą korzyść w obiektach, w których zapotrzebowanie na energię elektryczną występuje w ciągu dnia. Na przykład na Stacji Kompleksowego Monitoringu Środowiska (dalej SKMŚ) Puszcza Borecka są to urządzenia pomiarowe, a w punkcie Ekoportu obsługa przyjmowania odpadów. W celu dalszego zwiększenia samowystarczalności energetycznej konieczne byłoby zastosowanie magazynu energii w postaci zespołu akumulatorów. 

Drugim zagadnieniem rozwiązywanym w projektach dotyczących samowystarczalności obiektu jest zaspokojenie części zapotrzebowania na wodę użytkową poprzez zagospodarowanie wód opadowych. Na SKMŚ Puszcza Borecka woda opadowa z powierzchni utwardzonych i dachów jest rozprowadzana na terenie stacji systemem drenaży w celu nawadniania trawników, co ogranicza zapotrzebowanie na wodę do minimum. W przypadku Ekoportu woda deszczowa przechwytywana i magazynowana jest w zbiornikach retencyjnych, aby następnie służyć do zmywania powierzchni i podlewania roślinności.

Przykłady realizacji Miejsce realizacji Sektory Główne zagrożenia klimatyczne Słowa kluczowe Operacja

Modernizacja SKMŚ Puszcza Borecka

Polska, Puszcza Borecka

Energetyka
Ciepłownictwo
Gospodarka wodna – zaopatrzenie w wodę

Ekstremalne zjawiska pogodowe
Intensywne opady deszczu
Erozja wodna

Puszcza Borecka, SKMŚ, Diabla Góra, Samowystarczalność energetyczna, Energia, Ciepłownictwo, Gospodarka wodna, Zaopatrzenie w wodę, Ekstremalne zjawiska pogodowe, Intensywne opady deszczu, Erozja wodna, Panele fotowoltaiczne, Pompa ciepła, Woda opadowa, Źródła odnawialne, Zbiorniki retencyjne

Solarny port lotniczy Cochin

Indie, Cochin

Energetyka
Zdrowie publiczne

Emisja dwutlenku węgla
Upały

Solarny port lotniczy, Port lotniczy, Cochin, Indie, Samowystarczalność energetyczna, Energia, Energia słoneczna, Farma słoneczna, Zrównoważony rozwój, Elektrownia solarna, Energetyka, Zdrowie publiczne, Emisja dwutlenku węgla, Upały, PPP, Champion of Earth Prize

Zielony Ekoport

Polska, Szczecin

Energetyka
Gospodarka wodna – zaopatrzenie w wodę
Gospodarka odpadami

Ekstremalne zjawiska pogodowe
Intensywne opady deszczu

Ekoport, Zielony Ekoport, Szczecin, Samowystarczalność energetyczna, Energia, Sieć Elektroenergetyczna, Panele fotowoltaiczne, Wody opadowe, Selektywna zbiórka odpadów, Źródła odnawialne, Energia elektryczna, Zbiorniki na wodę opadową, Ekstremalne zjawiska pogodowe, Intensywne opady deszczu, Gospodarka odpadami, Gospodarka wodna, Zaopatrzenie
w wodę