Klimada 2.0
Logotypy

Publikacja Raportu nt. wskaźników adaptacyjnych i wytycznych ich monitorowania

Udostępniamy Państwu raport zawierający propozycje wskaźników i wytycznych ich monitorowania mających na celu uwzględnienie problematyki adaptacji do zmian klimatu w procesie projektowania przepisów prawnych i oceny efektywności tych przepisów w zakresie dostosowania społeczeństwa, gospodarki oraz środowiska naturalnego do zmian klimatu. 

Raport powstał w wyniku zamówienia publicznego zrealizowanego w ramach projektu pt. „Baza Wiedzy o zmianach klimatu i adaptacji do ich skutków oraz kanałów jej upowszechniania w kontekście zwiększania odporności gospodarki, środowiska i społeczeństwa na zmiany klimatu oraz przeciwdziałania i minimalizowania skutków nadzwyczajnych zagrożeń” współfinansowanego ze środków pochodzących z Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Praca swym zakresem obejmuje:

1) przegląd wskaźników w zakresie monitorowania efektów adaptacji do zmian klimatu oraz mitygacji w wybranych krajach europejskich,

2) opracowanie listy wskaźników monitorowania adaptacji do zmian klimatu, obejmujących, co najmniej 10 wskazanych przez Zamawiającego sektorów wraz ze wskazaniem rangi (walidacji, znaczenia) poszczególnych wskaźników w ramach sektora (opracowanie skali znaczenia wskaźników),

3) opracowanie kart wskaźników, dla co najmniej dwóch najwyżej ocenionych wskaźników z każdego sektora.

4) rekomendację w zakresie stworzenia listy kontrolnej do oceny aspektów adaptacji do zmian klimatu (check-lista). 

Efektem opracowania jest zestaw wskaźników, które mogą zostać wykorzystane na potrzeby procesu legislacyjnego, w celu ustalenia wartości wybranych dla danego sektora wskaźników istotnych z punktu widzenia adaptacji do zmian klimatu, a następnie monitorowanie zmian tych wskaźników, co ma służyć ocenie efektów wdrażania regulacji prawnych (ocena ex-post) pod kątem wspierania przez państwo adaptacji do zmian klimatu. Stworzona została także lista kontrolna zawierająca zestaw przykładowych pytań, których rolą jest pomoc w zidentyfikowaniu i skwantyfikowaniu zakresu oddziaływania projektowanego rozwiązania prawnego w poszczególnych sektorach.

Raport dostępny jest TUTAJ 

KONTAKT

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Słowicza 32
02-170 Warszawa

Biuro projektu:
tel.: 22 37 50 525
e-mail: klimada2@ios.gov.pl

Sekretariat:
tel.: 22 37 50 525
fax: 22 37 50 501
e-mail: sekretariat@ios.gov.pl

Dodatkowe informacje:

Google Maps