Rejestracja na konferencję


Klauzula informacyjna
Information clause
Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Na potrzeby Międzynarodowej Konferencji Naukowej pn. „Wpływ zmian klimatu na prawo międzynarodowe i prawo UE” (dalej: „Konferencja”) organizowanej w ramach realizacji Projektu „Baza wiedzy o zmianach klimatu i adaptacji do ich skutków oraz kanałów jej upowszechniania w kontekście zwiększania odporności gospodarki, środowiska i społeczeństwa na zmiany klimatu oraz przeciwdziałania i minimalizowania skutków nadzwyczajnych zagrożeń” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1-88) – dalej „RODO” – Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy (dalej: „IOŚ-PIB”), jako Administrator danych osobowych, informuje:

I.

Administratorem Państwa danych osobowych jest IOŚ-PIB z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 5/11D, 00-548 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000032034. W imieniu IOŚ-PIB działa Dyrektor.

Współadministratorem Państwa danych osobowych jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, utworzony na mocy ustawy z dnia 3 września 1999 r. o utworzeniu uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Dz. U 1999, Nr 79 poz. 884 ze zm.) – dalej: UKSW. W imieniu UKSW działa Rektor.

II.

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w IOŚ-PIB: iodo@ios.edu.pl,
IOŚ-PIB, 00-548 Warszawa, ul. Krucza 5/11D.

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w UKSW: iod@uksw.edu.pl,
01-815 Warszawa, ul. Dewajtis 5.

Podanie przez Państwa danych ma charakter dobrowolny, ale jest warunkiem uczestnictwa w Konferencji i jest konieczne do zarządzania procesem rejestracji uczestników Konferencji, a także prowadzenia sprawozdawczości z Konferencji, wynikającej z Umowy o dofinansowanie Projektu nr POIS.02.01.00.00-00-0007/17- 00 z dnia 18 sierpnia 2017 r., zmienionej Aneksem nr POIS.02.01.00-00-0007/17-01 z dnia 21 czerwca 2018 r.

III.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu rejestracji uczestników i prowadzenia sprawozdawczości, o której mowa powyżej na podstawie Państwa zgody.

IV.

Administrator będzie przetwarzał następujące Państwa dane: imię, nazwisko, adres e-mail, tytuł naukowy lub zawodowy, telefon kontaktowy, dane dotyczące reprezentowanej przez Państwa instytucji/organizacji, adres instytucji/organizacji, wizerunek uczestnika zarejestrowany podczas Konferencji (o ile pozwalać będzie na identyfikacje osoby, której dane dotyczą).

VI.

Do danych osobowych mogą mieć dostęp następujący odbiorcy danych: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Instytucja Wdrażająca) Minister Środowiska (Instytucja Pośrednicząca), Minister Rozwoju (Instytucja Zarządzająca).

VII.

Administrator informuje, że nie zamierza przekazać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego czy do organizacji międzynarodowej.

VIII.

Dane osobowe będą przechowywane do: zakończenia okresu trwałości Projektu.

IX.

Zgodnie z art. 7, 15, 16, 17, 18, 20, 21 RODO, o ile przepisy RODO nie stanowią inaczej przysługuje Państwu prawo do:

  1. prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii oraz prawo do sprostowania (poprawiania), usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych;
  2. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawe przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  3. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie tych danych osobowych narusza przepisy RODO.

X.

Administrator informuje, że w zakresie Państwa danych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Information clause

Information clause

 

For the purpose of the International Conference under the name: The impact of climate change on international and EU law (hereinafter reffered to as: „Conference”) organised within the Project „The knowledge base on climate change and adapting to climate change impacts, together with knowledge dissemination channels, to strengthen economic, environmental and societal resilience as well as to support management of extraordinary risks associated with climate change” co-financed from the operational Programme Infrastructure and Environment.

According to Arricle 13(1-2) Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1-88) – hereinafter reffered to as: „GDPR”) – Institute of Environmental Protection – National Research Institute (hereinafter reffered to as: „IOŚ-PIB”), as the personal data Administrator, informs as follows:

 I.

The Administrator of your personal data is IOŚ-PIB with its registered office in Warsaw, ul. Krucza 5/11D, 00-548 Warszawa, entered into the Register of the Entrepreneurs maintained by the District Court for m. st. Warszawy in Warsaw, XII Commercial Division of the National Court Register under entry  No. KRS 0000032034. The Director acts on behalf of the IOŚ-PIB.

The Co-Administrator of your personal data is Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw, established under the Act as of September 3, 1999 on establishing Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw – Journal of Laws 1999, No. 79, position 884 with amendments (ustawa z dnia 3 września 1999 r. on establishing Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw – Dz. U 1999, Nr 79 poz. 884 ze zm.) – hereinafter reffered to as: UKSW. The Rector acts on behalf of the UKSW.

II.

Contact details of the data protection officer at IOŚ-PIB: iodo@ios.edu.pl,
IOŚ-PIB, 00-548 Warszawa, ul. Krucza 5/11D.

Contact details of the data protection officer at UKSW: iod@uksw.edu.pl,
01-815 Warszawa, ul. Dewajtis 5.

Providing your personal data is voluntary, but constitutes a prerequisite for your participation in the Conference and is essential for management of the registration process as well as for reporting from the Conference resulting from the Project financing agreement of August 18, 2017 No. POIS.02.01.00.00-00-0007/17- 00 (Umowa o dofinansowanie Projektu nr POIS.02.01.00.00-00-0007/17- 00 z dnia 18 sierpnia 2017 r.), amended pursuant to the Annex of June 21, 2018 No. POIS.02.01.00-00-0007/17-01 (Aneks nr POIS.02.01.00-00-0007/17-01 z dnia 21 czerwca 2018 r.).

 

III.

Personal data will be processed for registration purpose as well as for reporting, referred to above in accordance with your consent.

 IV.

The Administrator will process the following data of yours: first name, last name, e-mail, academic or professional title, contact phone number, data regarding represented institution/organization and its address, image of the participant recorded during Conference (only if it allows to identify the person whose image it concerns).

 VI.

Access to personal data of the participants may be granted to: the National Fund for Environmental Protection and Water Management (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) as the Implementing Body and Minister for the Environment (Minister Środowiska) as  Intermediate Body and Minister for Investments and Development (Minister Inwestycji i Rozwoju) as the Managing Body.

 VII.

The Administrator does not intend to tansmit the data to any third country or international organisation.

 VIII.

Personal data will be kept until the end of the useful lifetime of the Project.

 IX.

According to Articles: 7, 15, 16, 17, 18, 20, 21 of the GDPR, unless otherwise stipulated therein, you are entitled to:

 1.             the right to request the access to personal data and obtaining its copy, rectification or erasure of personal data or restriction of processing concerning the data subject or to object to processing as well as the right to data portability;

2.             the right to withdraw your consent at any time without any affect to the lawfulness of processing based on your consent before its withdrawal;

3.             the right to lodge a complaint with a supervisory authority, if you assess the processing of the personal data infringes provisions of the GDPR.

X.

The Administrator informs that in terms of your personal data the existence of automated decision-making, including profiling, referred to in Article 22(1) and (4) does not occur.