Klimada 2.0
Logotypy

Rozwój małej retencji oraz przeciwdziałanie erozji na terenach górskich

Informacje
Tytuł praktyki Rozwój małej retencji oraz przeciwdziałanie erozji
Przykład realizacji

Rozwój małej retencji oraz przeciwdziałanie erozji na terenach górskich

Główne cele

Wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu w nizinnych ekosystemach leśnych
Zapobieganie powstawaniu oraz minimalizacja negatywnych skutków zjawisk naturalnych związanych z powodziami, podtopieniami, suszami i pożarami
Odbudowa cennych ekosystemów naturalnych a tym samym ochrona bioróżnorodności
Ocena skutków przyrodniczych realizowanych zadań poprzez prowadzenie monitoringu porealizacyjnego wybranych zadań adaptacyjnych, w tym poprzez kontynuację monitoringu wykonanego w ramach projektu małej retencji górskiej zrealizowanego w ramach POIŚ 2007-2013.

Sektory

Gospodarka Wodna,
Leśnictwo,
Bioróżnorodność.

Główne zagrożenia klimatyczne

Susza,
Powodzie,
Erozja wodna,
Degradacja siedlisk.

Główne działania

Projekt jest kontynuacją analogicznego, przedstawionego wcześniej, przedsięwzięcia zakończonego z sukcesem przez Lasy Państwowe w 2015 roku. Znacząca powierzchnia terenów pokrytych lasami sprawia, że nadal niezbędna jest realizacja szeregu inwestycji mających na celu przywrócenie poprawnych stosunków wodnych. W realizowanym obecnie projekcie przewidziano:

  • Budowę, przebudowę lub odbudowę zbiorników małej retencji i zbiorników suchych;
  • Budowę, przebudowę lub odbudowę małych urządzeń piętrzących (zastawki, małe progi, przetamowania) na kanałach i rowach w celu spowolnienia odpływu wód powierzchniowych, przywracania funkcji obszarów mokradłowych i ich ochrony oraz odtwarzanie terenów zalewowych;
  • Przebudowę i rozbiórkę obiektów hydrotechnicznych (mostów, przepustów, brodów) niedostosowanych do wód wezbraniowych;
  • Zabudowę przeciwerozyjną dróg, szlaków zrywkowych oraz zabezpieczenie obiektów infrastruktury leśnej przed skutkami nadmiernej erozji wodnej związanej z gwałtownymi opadami i spływami wód (m.in. wodospusty, płotki drewniane, kaszyce, narzut kamienny).
Efekty

Bezpośrednim efektem projektu będzie możliwość zretencjonowania 400 tys. m3 wody oraz poprawa warunków siedliskowych dla roślin i zwierząt. Powstanie lub zostanie zmodernizowane 1 086 obiektów piętrzących wodę lub spowalniających jej odpływ. W związku z tym powstaną obiekty małej retencji o łącznej pojemności 890 tys. m3.

Proces wdrażania

Projekt jest obecnie w fazie realizacji. Obejmuje ona podobne etapy jak w przypadku przedstawionych wcześniej zakończonych już przedsięwzięć, tj.:

  • Inwentaryzacja istniejących obiektów
  • Analizy przyrodnicze dot. możliwych działań
  • Opracowanie projektów
  • Uzyskanie niezbędnych pozwoleń
  • Wykonanie obiektów
  • Monitoring efektów zrealizowanych działań.
Napotkane problemy i zdobyte doświadczenia

Przedstawiony projekt jest obecnie w fazie realizacji. Jego zakończenie przewidziane zostało na 2022 rok. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe ma bogate doświadczenia w realizacji podobnych działań. Zostały one zawarte w opisach zakończonych już przedsięwzięć.

Dane finansowe

Przedsięwzięcie jest współfinansowane w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (działanie 2.1. Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska).

Planowany całkowity koszt realizacji projektu: 206 652 000 zł
Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych: 150 000 000 zł
Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich: 127 500 000 zł

Uzasadnienie dlaczego projekt jest przykladem dobrej praktyki

Przedstawione przedsięwzięcie jest kolejnym działaniem podejmowanym przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, które ma na celu adaptację terenów leśnych do zmian klimatu. W realizowanych projektach kładzie się przede wszystkim nacisk na zwiększenie małej retencji oraz stworzenie optymalnych warunków dla migracji i rozwoju różnych organizmów, a tym samym zwiększenie bioróżnorodności. W niniejszym projekcie założono zastosowanie zabiegów łączących przyjazne środowisku metody przyrodnicze z niezbędnymi działaniami technicznymi. Wybierane technologie mają nie pogarszać naturalnego środowiska przyrodniczego. Preferowane są materiały naturalne (m.in. kamień, drewno, faszyna, lokalny grunt). Zaplanowane działania mają pozwolić na zwiększenie retencji wody nie tylko w zbiornikach, ale również w mokradłach, ściółce i glebie.

Miejsce realizacji

Polska

Metryka działania

Kontakt: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
ul. Grójecka 127, 02-124 Warszawa
e-mail: sekretariat@lasy.gov.pl
tel.: 22 58 98 100
Organizacje współpracujące: –
Strona internetowa: https://www.lasy.gov.pl
Data realizacji: 2016-2022
Lokalizacja projektu: 47 Nadleśnictwa Lasów Państwowych zlokalizowane na terenach górskich i wyżynnych w granicach województwa dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego

Literatura

Jaczewski P., 2019, O projekcie adaptacji górskiej, Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, Lasy Państwowe,

http://www.ckps.lasy.gov.pl/o-projekcie1

Krasoń A., 2016, Adaptacja na terenach górskich, Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, Lasy Państwowe,

http://www.ckps.lasy.gov.pl/adaptacja-na-terenach-gorskich

Krasoń A., 2016, Planowane efekty, Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, Lasy Państwowe,

http://www.ckps.lasy.gov.pl/planowane-efekty2

Jaczewski P., 2019, Zasięg realizacji projektu, Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, Lasy Państwowe,

http://www.ckps.lasy.gov.pl/zasieg1

 

Słowa kluczowe

Retencja, Mała retencja, Gospodarka wodna, Leśnictwo, Różnorodność biologiczna, Susza, Powodzie, Degradacja siedlisk, Erozja, Retencja górska, Przeciwdziałanie erozji, Erozja wodna

KONTAKT

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Słowicza 32
02-170 Warszawa

Biuro projektu:
tel.: 22 37 50 525
e-mail: klimada2@ios.gov.pl

Sekretariat:
tel.: 22 37 50 525
fax: 22 37 50 501
e-mail: sekretariat@ios.gov.pl

Dodatkowe informacje:

Google Maps