Klimada 2.0
Logotypy

Rozwój małej retencji

Informacje
Tytuł praktyki Rozwój małej retencji
Przykład realizacji

Rozwój małej retencji w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych

Główne cele

Zwiększenie retencji wód powierzchniowo-gruntowych przy jednoczesnym zachowaniu i wspieraniu krajobrazu naturalnego,
Przeprowadzenie działań naprawczych, niwelujących efekty wieloletnich prac melioracyjnych nastawionych na osuszanie lasów, możliwie szybkie odprowadzanie wody przez sieć kanałów i uregulowanych cieków,
Stworzenie przy wykorzystaniu materiałów przyjaznych środowisku niewielkich zbiorników wodnych,
Renaturyzacja siedlisk podmokłych,
Budowa lub modernizacja progów, bystrzy, urządzeń piętrzących w celu spowolnienia obiegu wody,
Poprawa warunków hydrologicznych pozytywnie wpłynęła na stan ekosystemów sprzyjając rozwojowi bioróżnorodności.
Prowadzone działania przyczyniły się również do zwiększenia odporności na suszę oraz do obniżenia zagrożenia powodziowego.

Sektory

Gospodarka wodna,
Leśnictwo,
Bioróżnorodność.

Główne zagrożenia klimatyczne

Susza,
Powodzie,
Degradacja siedlisk.

Główne działania

Prace melioracyjne prowadzone na obszarach leśnych w latach powojennych były ukierunkowane na osuszanie lasów, możliwie szybkie odprowadzanie wody poprzez sieć kanałów i uregulowanych cieków. Działania takie niekorzystnie wpływały na gospodarkę wodną w lasach. Następowała stopniowa degradacja siedlisk leśnych wymagających odpowiedniej dostępności wody, w szczególności terenów podmokłych, torfowisk. Rozwój małej retencji z wykorzystaniem materiałów naturalnych, przyjaznych środowisku, pozwolił na zmniejszenie szybkości odprowadzania wody z obszarów leśnych. Działania obejmowały nie tylko budowę lub modernizację niewielkich zbiorników retencyjnych, ale również progów, bystrzy. Podjęte prace pozwoliły na zwiększenie wilgotności gleby, a tym samym pozytywnie wpłynęły na stan ekosystemów leśnych, bioróżnorodność. Przyczyniły się również do obniżenia zagrożenia powodziowego w lasach oraz ich większej odporności na suszę.

Efekty

W ramach przedsięwzięcia powstało 3 644 obiektów hydrotechnicznych takich, jak zbiorniki, groble, budowle piętrzące, przepusty, zastawki, jazy, przepławki, brody. W ten sposób umożliwiono zretencjonowanie 42 mln m3 wody.

Proces wdrażania

Proces realizacji projektu obejmował następujące etapy:

  • Inwentaryzacja istniejących obiektów
  • Analizy przyrodnicze dot. możliwych działań
  • Opracowanie projektów
  • Uzyskanie niezbędnych pozwoleń
  • Wykonanie obiektów
  • Monitoring efektów zrealizowanych działań

Projekt był realizowany w 175 Nadleśnictwach Lasów Państwowych zlokalizowanych na terenach nizinnych na obszarze działania 17 regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych.

Napotkane problemy i zdobyte doświadczenia

Jednym z napotkanych problemów był brak pełnych, jednolitych i wiarygodnych informacji dot. modernizowanych obiektów. Zwrócono jednocześnie uwagę na brak jednostki/jednostek zdolnych do przeprowadzenia kompleksowej inwentaryzacji przyrodniczej (wg jednolitych kryteriów, z jednakową rzetelnością).

W związku z objęciem projektem znacznego obszaru kraju, duże rozproszenie przestrzenne planowanych inwestycji utrudniona była koordynacja prac i kontrola ich zaawansowania.

Zwrócono uwagę na długotrwały i skomplikowany proces ubiegania się o pozwolenie na budowę, które jest niezbędne przy budowie obiektów hydrotechnicznych.

Dane finansowe

Realizacja projektu była dofinansowana w ramach III priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Całkowity budżet projektu wyniósł około 189 mln zł.

Uzasadnienie dlaczego projekt jest przykladem dobrej praktyki

Zrealizowane inwestycje pozwalają na zatrzymanie nadmiaru wód opadowych na terenach leśnych, a tym samym spłaszczenie fali wezbraniowej w niższych partach zlewni. Realizacja projektu przyczyniła się do odtworzenia naturalnych warunków wodnych torfowisk i mokradeł. Sprzyja to podwyższeniu poziomu wód gruntowych, a więc także zwiększenie podziemnego zasilania źródlisk.

Miejsce realizacji

Polska

Metryka działania

Kontakt: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
ul. Grójecka 127, 02-124 Warszawa
e-mail: sekretariat@lasy.gov.pl
tel.: 22 58 98 100
Organizacje współpracujące: –
Strona internetowa: https://www.lasy.gov.pl
Data realizacji: 2007-2015
Lokalizacja projektu: 175 Nadleśnictw Lasów Państwowych zlokalizowanych na terenach nizinnych
na obszarze działania 17 regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych

Literatura

Mała retencja w LP, Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych

http://archiwum.mos.gov.pl/g2/big/2009_12/dce82f87818a715aa8efe78a990e07e3.pdf

Jaczewski P., 2019, Projekty PGL LP, Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, Lasy Państwowe

http://www.ckps.lasy.gov.pl/o-projektach-dla-lp#.XdaIzehKiHs.

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu programu: ,,Zwiększenie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych”, 2009, CDM Sp. z o.o., Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Warszawa.

Słowa kluczowe

Retencja, Mała retencja, Gospodarka wodna, Leśnictwo, Bioróżnorodność, Susza, Powodzie, Degradacja siedlisk

KONTAKT

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Słowicza 32
02-170 Warszawa

Biuro projektu:
tel.: 22 37 50 525
e-mail: klimada2@ios.gov.pl

Sekretariat:
tel.: 22 37 50 525
fax: 22 37 50 501
e-mail: sekretariat@ios.gov.pl

Dodatkowe informacje:

Google Maps