Klimada 2.0
Logotypy

Budowa lub rozwój systemu wczesnego ostrzegania przed wystąpieniem epidemii chorób klimatozależnych

Sektor

Zarządzanie kryzysowe, Zdrowie publiczne, Turystyka

Zagrożenia

Wysoka temperatura; w tym fale upałów; Intensywne opady deszczu i powodzie nagłe; podtopienia; Powodzie rzeczne;

Opis praktyki

Celem praktyki jest wdrożenie Systemu Wczesnego Ostrzegania (SWO) zwiększającego skuteczność kontroli rozprzestrzeniania się chorób klimatozależnych poprzez wczesne podjęcie interwencji w początkowej fazie rozwoju epidemii, wzmacniając rutynowe systemy nadzoru chorób. SWO powinien obejmować:
• monitorowanie warunków środowiskowych,
• przewidywanie wystąpienia warunków wysokiego ryzyka zdrowotnego,
• komunikację o wzroście ryzyka,
• uruchomienie mechanizmu wczesnego reagowania na zagrożenie z celu minimalizacji ryzyka.
SWO powinien uwzględniać kryteria dla budowy tego typu systemów opracowane przez Światową Organizację Zdrowia. https://www.who.int/publications/i/item/9789240036147

SWO łączy elementy prognozowania rozwoju epidemii przy wykorzystaniu informacji podchodzących z kontroli zachorowań oraz danych o zjawiskach klimatycznych z uwzględnieniem zmienności sezonowej, oraz metod (modeli) statystycznych przetwarzających wszystkie dane.
Kluczowymi elementami system są:
• ocena i weryfikacja zdrowotna dla ostrzeżeń klimatycznych,
• przetworzenie informacji o klimacie w ujęciu przewidywania zagrożenia występowania chorób klimatozależnych,
• przetworzenie informacji o zachorowaniach niezwiązanych z klimatem
• opracowanie, weryfikacja i wdrożenie modeli statystycznych do określenia prawdopodobieństwa wzrostu zachorowań w czasie i przestrzeni,
• opracowanie i przetestowanie procedury informowania o zagrożeniu epidemią oraz wdrażania działań,
• ocena efektywności funkcjonowania systemu.

Warunki wdrożenia praktyki

Warunkiem wdrożenia jest zapewnienie odpowiedniego przepływu informacji w zakresie zmian klimatu i dostęp do bieżących oraz prognozowanych danych. Realizacja praktyki będzie również możliwa poprzez zapewnienie odpowiedniej interdyscyplinarnej kadry naukowej do opracowania modeli oraz zapewnienie odpowiednich szkoleń z korzystania z SWO.

Wskaźnik produktu

Uwzględnienie w lokalnym systemie ostrzegania ryzyka wystąpienia epidemii chorób klimatozależnych [tak/nie]

Wskaźnik rezultatu

Liczba podmiotów, które wykorzystują informacje zawarte w Systemie Wczesnego Ostrzegania [szt.]

KONTAKT

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Słowicza 32
02-170 Warszawa

Biuro projektu:
tel.: 22 37 50 525
e-mail: klimada2@ios.gov.pl

Sekretariat:
tel.: 22 37 50 525
fax: 22 37 50 501
e-mail: sekretariat@ios.gov.pl

Dodatkowe informacje:

Google Maps