Klimada 2.0
Logotypy

Usprawnienie lokalnego systemu ostrzegania, alarmowania i powiadamiania przed zagrożeniami klimatycznymi

Sektor

Zarządzanie kryzysowe, Zdrowie publiczne, Turystyka

Zagrożenia

Susza, Wysoka temperatura; w tym fale upałów; Niska temperatura; w tym mróz; Oblodzenie; gołoledź; szadź; Mgła; Intensywne opady deszczu i powodzie nagłe; podtopienia; Ruchy masowe; osuwiska; Intensywne opady śniegu; zamiecie i zawieje; Powodzie rzeczne; Wzrost poziomu morza; powodzie sztormowe

Opis praktyki

Władze lokalne koncentrują się na przedsięwzięciach podstawowych dla ochrony ludności – ostrzeganiu i informowaniu o sposobach ewakuacji, możliwościach ukrycia ewakuowanych, a także zapewnieniu im opieki społecznej. Praktyka ma na celu usprawnienie systemu ostrzegania mieszkańców przed zagrożeniami związanymi ze zmianami klimatu z uwzględnieniem rozwiązań adekwatnych do potrzeb gminy, np. elektroniczny system powiadamia mieszkańców o zagrożeniach (sms, aplikacja, urządzenia wyświetlające ruchome obrazy), urządzenia nagłaśniające stacjonarne i mobilne, centrale sterujące i inne.
Istotną rolę odgrywa również informowanie o ryzyku zdrowotnym związanym z występowaniem fal upałów, w tym tworzenie lokalnych strategii urbanistycznych zapobiegających ich skutkom. Obejmuje ono odpowiednie planowanie dostępnych powszechnie i bezpiecznych miejsc chłodnych, takich jak parki miejskie, zaplanowane korytarze wentylacyjne (szerokie, otoczone drzewami arterie pomagające dostarczyć do miast chłodne powietrze) czy obiekty publiczne wyposażone w klimatyzację. Praktycznym efektem praktyki jest tworzenie lokalnych map chłodu oraz odpowiednie informowanie ludzi o zagrożeniu i możliwości skorzystania z tego typu obiektów w trakcie epizodów. Odpowiednio wczesne zaalarmowanie mieszkańców o zbliżającym się zagrożeniu oraz poinformowanie o zasadach postępowania w sytuacji danego zagrożenia umożliwia podjęcie działań ograniczających straty.

Warunki wdrożenia praktyki

Wdrożenie praktyki wymaga współpracy ze służbami ratowniczymi oraz organami zarządzania kryzysowego. Dla skutecznej realizacji praktyki istotna jest współpraca z instytucjami usług publicznych, zarządcami obiektów użyteczności publicznej, przedsiębiorcami, w tym dostarczającymi usługi turystyczne. Realizację praktyki jest związana z zapewnieniem dostępu mieszkańców do błękitno-zielonej infrastruktury, odpowiednim planowaniem urbanistycznym, a także z działaniami w zakresie wolontariatu.

Wskaźnik produktu

Powierzchnia obszaru objętego systemem monitoringu i ostrzegania o zagrożeniach związanych z klimatem [km2]

Wskaźnik rezultatu

Liczba podmiotów, które wykorzystują informacje zawarte w systemie gromadzenia danych o zagrożeniach związanych z klimatem [szt.]

KONTAKT

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Słowicza 32
02-170 Warszawa

Biuro projektu:
tel.: 22 37 50 525
e-mail: klimada2@ios.gov.pl

Sekretariat:
tel.: 22 37 50 525
fax: 22 37 50 501
e-mail: sekretariat@ios.gov.pl

Dodatkowe informacje:

Google Maps