Klimada 2.0
Logotypy

Zgodnie z art. 288 akapit 3 TFUE, dyrektywa wiąże każde państwo członkowskie, do którego jest kierowana, w odniesieniu do rezultatu (celu), który ma być osiągnięty, pozostawia jednak organom krajowym swobodę wyboru formy i środków. Jest instrumentem harmonizacji prawa państw członkowskich, czyli sprzyja zbliżaniu krajowych porządków prawnych. Dyrektywa co do zasady nie ma bezpośredniego zastosowania. Jednakże w sytuacji, gdy dyrektywa nie została wdrożona do porządku krajowego lub została niewłaściwie wdrożona, przepisy dyrektywy mogą wyjątkowo mieć bezpośrednie skutki w państwie członkowskim w przypadku, gdy przepisy dyrektywy są bezwarunkowe, wystarczająco jasne i precyzyjne oraz przepisy dyrektywy przyznają prawa osobom prywatnym. Dyrektywa nie ma odpowiednika w prawie krajowym.

Nazwa Publikator Rodzaj Słowa kluczowe Operacja

Dyrektywa 1999/94/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 grudnia 1999 r. odnosząca się do dostępności dla konsumentów informacji o zużyciu paliwa i emisjach CO2 w odniesieniu do obrotu nowymi samochodami osobowymi

Dz. Urz. UE L 012 z 18.01.2000, str. 16 ze zm. Akty prawa wtórnego UE, Dyrektywy, Prawo UE

transport, redukcja emisji poza systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE

Dz. Urz. UE L 315 z 14.11.2012, str. 1-56 z późn. zm. Akty prawa wtórnego UE, Dyrektywy, Prawo UE

efektywność energetyczna, energetyka

Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE

Dz. Urz. UE L 275 z 25.10.2003, str. 32 z późn. zm. Akty prawa wtórnego UE, Dyrektywy, Prawo UE

system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

KONTAKT

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Słowicza 32
02-170 Warszawa

Biuro projektu:
tel.: 22 37 50 525
e-mail: klimada2@ios.gov.pl

Sekretariat:
tel.: 22 37 50 525
fax: 22 37 50 501
e-mail: sekretariat@ios.gov.pl

Dodatkowe informacje:

Google Maps