Klimada 2.0
Logotypy

Zgodnie z art. 288 akapit 2 TFUE, rozporządzenie ma zasięg ogólny, wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

  • zasięg ogólny - jest to akt generalny, a zatem akt tworzący określone reguły zachowania, które mogą mieć zastosowanie do nieokreślonej liczby przypadków i wobec nieokreślonej (otwartej) kategorii podmiotów.
  • wiąże w całości - musi być w pełni przestrzegane przez podmioty, do których ma zastosowanie (osoby prywatne, państwa członkowskie, instytucje Unii). Rozporządzenie jest przejawem najgłębszej integracji oraz ingerencji w porządek prawny państw członkowskich. Rozporządzenia określane są mianem instrumentu unifikacji prawa, gdyż w swoim zakresie „zastępują” normy krajowe. W obszarach objętych przedmiotem rozporządzenia, państwa członkowskie mają obowiązek uchylenia regulacji prawa krajowego.
  • bezpośrednie zastosowanie – rozporządzenie stanowi automatycznie część krajowego porządku prawnego państw członkowskich, nie wymaga transformacji (implementacji) do krajowego porządku prawnego. Rozporządzenie stosuje się bezpośrednio we wszystkich państwach członkowskich od dnia wejścia w życie (data określona w rozporządzeniu lub – w przypadku jej braku – dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Rozporządzenie ma zapewniać jednolite stosowanie prawa Unii we wszystkich państwach członkowskich. Jednocześnie powoduje, że przepisy krajowe niezgodne z jego treścią nie mają zastosowania.

Nazwa Publikator Rodzaj Słowa kluczowe Operacja

Rozporządzenie Rady (UE) nr 558/2014 z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia Wspólnego Przedsięwzięcia „Czyste Niebo 2” (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Dz. Urz. UE L 169 z 07.06.2014, str. 77-107 Akty prawa wtórnego UE, Prawo UE, Rozporządzenia

lotnictwo, technologie ograniczające emisje

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 106/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie unijnego programu znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych

Dz. Urz. UE L 039 z 13.02.2008, str. 1 ze zm. Akty prawa wtórnego UE, Prawo UE, Rozporządzenia

efektywność energetyczna, urządzenia biurowe, Energy Star

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 168/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów dwu- lub trzykołowych oraz czterokołowców

Dz. Urz. UE L 60, 2.3.2013, str. 52–128 z późn. zm. Akty prawa wtórnego UE, Prawo UE, Rozporządzenia

transport

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/2067 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie weryfikacji danych oraz akredytacji weryfikatorów na podstawie dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

Dz. Urz. UE L 334 z 31.12.2018, str. 94–134 z późn. zm. Akty prawa wtórnego UE, Prawo UE, Rozporządzenia

system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/2066 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych na podstawie dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz zmieniające rozporządzenie Komisji (UE) nr 601/2012

Dz. Urz. UE L 334 z 31.12.2018, str. 1–93 z późn. zm. Akty prawa wtórnego UE, Prawo UE, Rozporządzenia

system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzania unią energetyczną i działaniami w dziedzinie klimatu, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 663/2009 i (WE) nr 715/2009, dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 94/22/WE, 98/70/WE, 2009/31/WE, 2009/73/WE, 2010/31/UE, 2012/27/UE i 2013/30/UE, dyrektyw Rady 2009/119/WE i (EU) 2015/652 oraz uchylenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 525/2013

Dz. Urz. UE L 328 z 21.12.2018, str. 1–77 z późn. zm. Akty prawa wtórnego UE, Prawo UE, Rozporządzenia

energetyka

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2392 z dnia 13 grudnia 2017 r. zmieniające dyrektywę 2003/87/WE w celu utrzymania obecnych ograniczeń zakresu zastosowania w odniesieniu do działań lotniczych i w celu przygotowania wdrożenia globalnego środka rynkowego po 2021 r.

Dz. Urz. UE L 350 z 29.12.2017, str. 7-14 z późn. zm. Akty prawa wtórnego UE, Prawo UE, Rozporządzenia

system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, lotnictwo, transport

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/331 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia przejściowych zasad dotyczących zharmonizowanego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji w całej Unii na mocy art. 10a dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

Dz. Urz. UE L 59 z 27.2.2019, str. 8 z późn. zm. Akty prawa wtórnego UE, Prawo UE, Rozporządzenia

system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 421/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniające dyrektywę 2003/87/WE ustanawiającą system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie, w celu wprowadzenia w życie do 2020 r. porozumienia międzynarodowego w sprawie stosowania jednego międzynarodowego środka rynkowego do emisji z międzynarodowego lotnictwa

Dz. Urz. UE L 129 z 30.4.2014, str. 1. z późn. zm. Akty prawa wtórnego UE, Prawo UE, Rozporządzenia

system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, lotnictwo

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/842 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wiążących rocznych redukcji emisji gazów cieplarnianych przez państwa członkowskie od 2021 r. do 2030 r. przyczyniających się do działań na rzecz klimatu w celu wywiązania się z zobowiązań wynikających z Porozumienia paryskiego oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 525/2013

Dz. Urz. UE L 156 z 19.6.2018, str. 26–42 z późn. zm. Akty prawa wtórnego UE, Prawo UE, Rozporządzenia

redukcja emisji poza system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

KONTAKT

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Słowicza 32
02-170 Warszawa

Biuro projektu:
tel.: 22 37 50 525
e-mail: klimada2@ios.gov.pl

Sekretariat:
tel.: 22 37 50 525
fax: 22 37 50 501
e-mail: sekretariat@ios.gov.pl

Dodatkowe informacje:

Google Maps