Akty prawne

Zapraszamy Państwa do korzystania z naszej Bazy aktów prawnych.

Baza aktów prawnych docelowo obejmie najważniejsze akty prawa związane z przeciwdziałaniem zmianom klimatu i adaptacją do ich skutków. Uwzględniliśmy zarówno akty prawa międzynarodowego, jak i akty prawa UE oraz prawa krajowego.

Każdemu aktowi prawnemu towarzyszy opis sporządzony przez ekspertów wskazujący m.in. cel wydania danej regulacji, jej zakres przedmiotowy oraz najistotniejsze postanowienia i zasady.

W celu ułatwienia dostępu do tekstu aktu prawnego, każdorazowo wskazywany jest oficjalny publikator oraz link prowadzący do danego aktu.

Nazwa Publikator Rodzaj Słowa kluczowe Operacja

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1814 z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia i funkcjonowania rezerwy stabilności rynkowej dla unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych i zmiany dyrektywy 2003/87/WE

Dz. Urz. UE L 264 z 9.10.2015, s. 1 z późn. zm. Akty prawa wtórnego UE, Decyzje, Prawo UE

system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2009/406/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie wysiłków podjętych przez państwa członkowskie, zmierzających do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w celu realizacji do roku 2020 zobowiązań Wspólnoty dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych

Dz. Urz. UE L 140 z 5.6.2009, str. 136 z późn. zm. Akty prawa wtórnego UE, Decyzje, Prawo UE

redukcja emisji poza systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

Dyrektywa 1999/94/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 grudnia 1999 r. odnosząca się do dostępności dla konsumentów informacji o zużyciu paliwa i emisjach CO2 w odniesieniu do obrotu nowymi samochodami osobowymi

Dz. Urz. UE L 012 z 18.01.2000, str. 16 ze zm. Akty prawa wtórnego UE, Dyrektywy, Prawo UE

transport, redukcja emisji poza systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE

Dz. Urz. UE L 275 z 25.10.2003, str. 32 z późn. zm. Akty prawa wtórnego UE, Dyrektywy, Prawo UE

system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE

Dz. Urz. UE L 315 z 14.11.2012, str. 1-56 z późn. zm. Akty prawa wtórnego UE, Dyrektywy, Prawo UE

efektywność energetyczna, energetyka

Konwencja wiedeńska o ochronie warstwy ozonowej, sporządzona w Wiedniu dnia 22 marca 1985 r.

Dz.U. 1992 nr 98 poz. 488 z późn. zm. Prawo międzynarodowe, Umowy międzynarodowe

warstwa ozonowa

Poprawka dauhańska do Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzonego w Kioto dnia 11 grudnia 1997 r., sporządzona w Ad-Dausze dnia 8 grudnia 2012 r.

C.N.718.2012.TREATIES-XXVII.7.c Prawo międzynarodowe, Umowy międzynarodowe

zagadnienia ogólne

Porozumienie paryskie do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 9 maja 1992 r., przyjęte w Paryżu dnia 12 grudnia 2015 r.

Dz.U. 2017 poz. 36 z późn. zm. Prawo międzynarodowe, Umowy międzynarodowe

zagadnienia ogólne

Protokół z Kioto do Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzony w Kioto dnia 11 grudnia 1997 r.

Dz.U. 2005 nr 203 poz. 1684 z późn. zm. Prawo międzynarodowe, Umowy międzynarodowe

zagadnienia ogólne

Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzona w Nowym Jorku dnia 9 maja 1992 r.

Dz.U. 1996 nr 53 poz. 238, z późn. zm. Prawo międzynarodowe, Umowy międzynarodowe

zagadnienia ogólne

Rezolucje Rady Praw Człowieka ONZ dotyczące relacji pomiędzy zmianami klimatu a prawami człowieka

- Miękkie prawo międzynarodowe (soft law), Prawo międzynarodowe

prawa człowieka, zmiany klimatu, rezolucje, ONZ

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/331 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia przejściowych zasad dotyczących zharmonizowanego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji w całej Unii na mocy art. 10a dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

Dz. Urz. UE L 59 z 27.2.2019, str. 8 z późn. zm. Akty prawa wtórnego UE, Prawo UE, Rozporządzenia

system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 601/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Dz. Urz. UE L 181 z 12.7.2012, str. 30–104, z późn. zm. Akty prawa wtórnego UE, Rozporządzenia

system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2392 z dnia 13 grudnia 2017 r. zmieniające dyrektywę 2003/87/WE w celu utrzymania obecnych ograniczeń zakresu zastosowania w odniesieniu do działań lotniczych i w celu przygotowania wdrożenia globalnego środka rynkowego po 2021 r.

Dz. Urz. UE L 350 z 29.12.2017, str. 7-14 z późn. zm. Akty prawa wtórnego UE, Prawo UE, Rozporządzenia

system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, lotnictwo, transport

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzania unią energetyczną i działaniami w dziedzinie klimatu, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 663/2009 i (WE) nr 715/2009, dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 94/22/WE, 98/70/WE, 2009/31/WE, 2009/73/WE, 2010/31/UE, 2012/27/UE i 2013/30/UE, dyrektyw Rady 2009/119/WE i (EU) 2015/652 oraz uchylenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 525/2013

Dz. Urz. UE L 328 z 21.12.2018, str. 1–77 z późn. zm. Akty prawa wtórnego UE, Prawo UE, Rozporządzenia

energetyka

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/842 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wiążących rocznych redukcji emisji gazów cieplarnianych przez państwa członkowskie od 2021 r. do 2030 r. przyczyniających się do działań na rzecz klimatu w celu wywiązania się z zobowiązań wynikających z Porozumienia paryskiego oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 525/2013

Dz. Urz. UE L 156 z 19.6.2018, str. 26–42 z późn. zm. Akty prawa wtórnego UE, Prawo UE, Rozporządzenia

redukcja emisji poza system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 168/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów dwu- lub trzykołowych oraz czterokołowców

Dz. Urz. UE L 60, 2.3.2013, str. 52–128 z późn. zm. Akty prawa wtórnego UE, Prawo UE, Rozporządzenia

transport

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 421/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniające dyrektywę 2003/87/WE ustanawiającą system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie, w celu wprowadzenia w życie do 2020 r. porozumienia międzynarodowego w sprawie stosowania jednego międzynarodowego środka rynkowego do emisji z międzynarodowego lotnictwa

Dz. Urz. UE L 129 z 30.4.2014, str. 1. z późn. zm. Akty prawa wtórnego UE, Prawo UE, Rozporządzenia

system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, lotnictwo

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 106/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie unijnego programu znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych

Dz. Urz. UE L 039 z 13.02.2008, str. 1 ze zm. Akty prawa wtórnego UE, Prawo UE, Rozporządzenia

efektywność energetyczna, urządzenia biurowe, Energy Star

Rozporządzenie Rady (UE) nr 558/2014 z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia Wspólnego Przedsięwzięcia „Czyste Niebo 2” (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Dz. Urz. UE L 169 z 07.06.2014, str. 77-107 Akty prawa wtórnego UE, Prawo UE, Rozporządzenia

lotnictwo, technologie ograniczające emisje

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wykazu instalacji innych niż wytwarzające energię elektryczną, objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się od dnia 1 stycznia 2013 r., wraz z przyznaną im liczbą uprawnień do emisji

Dz. U. z 2016 r., poz. 1684 z późn. zm. Prawo krajowe, Rozporządzenia

system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie wykazu instalacji wytwarzających energię elektryczną, objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się od dnia 1 stycznia 2013 r., wraz z przyznaną im liczbą uprawnień do emisji

Dz. U. z 2016 r. poz. 1503 z późn. zm. Prawo krajowe, Rozporządzenia

system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, energia elektryczna

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/2066 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych na podstawie dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz zmieniające rozporządzenie Komisji (UE) nr 601/2012

Dz. Urz. UE L 334 z 31.12.2018, str. 1–93 z późn. zm. Akty prawa wtórnego UE, Prawo UE, Rozporządzenia

system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/2067 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie weryfikacji danych oraz akredytacji weryfikatorów na podstawie dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

Dz. Urz. UE L 334 z 31.12.2018, str. 94–134 z późn. zm. Akty prawa wtórnego UE, Prawo UE, Rozporządzenia

system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych

Dz. U. z 2019 poz. 1124 z późn. zm. Prawo krajowe, Ustawy

elektromobilność, paliwa alternatywne, transport

Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

Dz.U. 2018 poz. 1201, z późn. zm. Prawo krajowe, Ustawy

system handu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji

Dz. U. z 2018 r., poz. 1271 z późn. zm. Prawo krajowe, Ustawy

zagadnienia ogólne, KOBiZE

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska

Dz. U. z 2018 r., poz. 799, z późn. zm. Prawo krajowe, Ustawy

zagadnienia ogólne