O Centrum Studiów Prawno-Klimatycznych

W ramach realizacji Projektu utworzono Centrum Studiów Prawno-Klimatycznych – CSPK).  Działalność CSPK skupia się na prowadzeniu badań nad prawem zmian klimatu, w celu wspierania tworzenia strategii oraz narzędzi prawnych w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu i adaptacji do tych zmian. 

Przedmiotem badań CSPK są obowiązujące przepisy prawa krajowego, unijnego i międzynarodowego w obszarze przeciwdziałania zmianom klimatu i adaptacji do tych zmian. CSPK zgłasza propozycje zmian przepisów, w celu dostosowania ich do celów polityki klimatycznej, jak również sformułowało rekomendacje co do stworzenia regulacji ramowej w tym zakresie. Ponadto CSPK monitoruje procedury legislacyjne w tym obszarze. Przedmiotem zainteresowania CSPK są również oceny skutków regulacji w kontekście opracowania propozycji metodyk doskonalenia tych ocen w odniesieniu do projektów aktów prawnych dotyczących problematyki zmian klimatu i adaptacji do nich.

Działalność badawcza CSPK obejmuje także rozwiązania przyjęte w innych państwach pod kątem oceny ich skuteczności i ewentualnej adaptacji w obszarze prawa lub polityki krajowej. Nadto CSPK śledzi toczące się przed sądami krajowymi, unijnymi i międzynarodowymi postępowania pod kątem wpływu orzecznictwa tych sądów na kształt i praktykę stosowania obowiązujących w Polsce przepisów z zakresu problematyki przeciwdziałania zmianom klimatu. 

CSPK realizuje również zadania miękkie związane z rozwojem bazy wiedzy ukierunkowanej na kształtowanie legislacji i polityki, której adresatami są w szczególności organy administracji rządowej oraz samorządowej (decydenci różnego szczebla). Upowszechnianie tej wiedzy następowało m. in poprzez konferencje o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, seminaria dedykowane pracowników administracji rządowej i samorządowej, jak również poprzez publikacje. Materiały z ww. wydarzeń oraz publikacji w dużej części są dostępne na stronie.