Orzecznictwo sądów i trybunałów

Globalny charakter zmian klimatu sprawia, że ich skutki są realnie odczuwalne na poziomie państw, działalności przedsiębiorstw, a nawet codziennego życia ludzi. Prawo odnosi się do problematyki zmian klimatu zarówno w sposób bezpośredni, jak i pośredni, co nieuchronnie powoduje, że sprawy z „elementem klimatycznym” trafiają na wokandy sądów na całym świecie. Ich tematyka jest różnorodna, mogą dotyczyć np. środków ograniczania emisji gazów cieplarnianych w przemyśle, odszkodowań związanych ze szkodami wynikającymi ze zjawisk naturalnych, jak chociażby wyrządzonymi przez powodzie lub susze, czy otwierania nowych kopalń.

W tym dziale prezentowane będzie orzecznictwo sądów i trybunałów różnych państw lub organizacji międzynarodowych w sprawach, w których wystąpił właśnie „element klimatyczny”. Przybliżenie praktyki sądowej ukazuje nie tylko konkretne problemy, jakie w rzeczywistości pojawiły się w kontekście zmian klimatu, ale również rodzaje i sposoby działania rozmaitych regulacji prawnych, które funkcjonują w tym kontekście. Kolejne opracowania orzeczeń sądowych będą regularnie zamieszczane dlatego serdecznie zachęcamy do odwiedzania strony.

Nazwa Słowa kluczowe Rodzaj Operacja

Omówienie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 lutego 2018 r., II OSK 994/16

susza, ograniczenia w korzystaniu z wody, szczególna kompetencja wójta gminy do wydawania przepisów porządkowych

orzecznictwo-krajowe, orzecznictwo-sadow-administracyjnych

Omówienie wyroku Najwyższego Trybunału Sprawiedliwości Narodu Argentyńskiego z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie Barrick Exploraciones Argentina S.A. i in. przeciwko Państwu Narodowemu o stwierdzenie niekonstytucyjności ustawy o lodowcach

ochrona lodowców, dostęp do wody, przemysł górniczy a ochrona środowiska

orzecznictwo-sadow-zagranicznych

Omówienie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie Syndyk Masy Upadłości „M.” Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej przeciwko Skarbowi Państwa, V CSK 568/16

powódź, skutki powodzi, odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkody, obowiązki dotyczące ochrony przed powodzią, adaptacja do zmian klimatu

orzecznictwo-krajowe, orzecznictwo-sadow-powszechnych

Omówienie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 21 grudnia 2011 r. Air Transport Association of America i inni przeciwko Secretary of State for Energy and Climate Change, C-366/10

Lotnictwo w systemie handlu uprawnieniami do emisji, emisja CO2 spoza UE, prawo UE w dziedzinie zmian klimatu a prawo międzynarodowe

orzecznictwo-trybunalu-sprawiedliwosci-unii-europejskiej

Omówienie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie Swiss International Air Lines przeciwko Secretary of State for Energy and Climate Change i Environment Agency, C-272/15

Lotnictwo w systemie handlu uprawnieniami do emisji, emisja CO2 spoza UE, prawo UE w dziedzinie zmian klimatu a zasada równego traktowania

orzecznictwo-trybunalu-sprawiedliwosci-unii-europejskiej

Omówienie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie ArcelorMittal Atlantique et Lorraine SASU przeciwko Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de lʼÉnergie, C-80/16

System handlu uprawnieniami do emisji, przydział uprawnień do emisji, wskaźniki emisyjności, gazy odlotowe, produkcja energii elektrycznej, dyrektywa 2003/87/WE, decyzja 2011/278/UE, zmiany klimatu a technologia

orzecznictwo-trybunalu, orzecznictwo-trybunalu-sprawiedliwosci-unii-europejskiej

Omówienie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 4 października 2018 r. w sprawie Legatoria Editoriale Giovanni Olivotto (L.E.G.O.) SpA przeciwko Gestore dei servizi energetici (GSE) SpA i in., C-242/17

odnawialne źródła energii, biopłyny, ograniczenie swobody przepływu towarów, ograniczanie emisji gazów cieplarnianych

orzecznictwo-trybunalu, orzecznictwo-trybunalu-sprawiedliwosci-unii-europejskiej

Omówienie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie I SA/Sz 813/20

susza, szkody wywołane przez suszę w rolnictwie, pomoc finansowa dla rolników, wskaźniki klimatycznego bilansu wodnego

orzecznictwo-sadow-administracyjnych