Klimada 2.0
Logotypy

Zaproszenie na konferencję naukową pn. „Wpływ zmian klimatycznych na prawo międzynarodowe i prawo Unii Europejskiej”

Zaproszenie na konferencję naukową pn. „Wpływ zmian klimatycznych na prawo międzynarodowe i prawo Unii Europejskiej” organizowaną przez

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy oraz  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 29-30 października 2018 r.

 

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy oraz Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego mają zaszczyt zaprosić na konferencję naukową pn. „Wpływ zmian klimatycznych na prawo międzynarodowe i prawo Unii Europejskiej”.

Konferencja realizowana jest w ramach  projektu pn. „Baza Wiedzy o zmianach klimatu i adaptacji do ich skutków oraz kanałów jej upowszechniania w kontekście zwiększania odporności gospodarki, środowiska i społeczeństwa na zmiany klimatu oraz przeciwdziałania i minimalizowania skutków nadzwyczajnych zagrożeń” współfinansowanego ze środków pochodzących z Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Konferencja odbędzie w dniach 29-30 października 2018 r. w Auditorium Maximum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Kazimierza Wóycickiego 1/3 w Warszawie.

Celem konferencji będzie wymiana poglądów na temat natury, skali i skutków zjawisk i procesów zmian klimatycznych oraz ich oddziaływania na prawo międzynarodowe i prawo Unii Europejskiej, a także integracja środowiska naukowego wokół problematyki prawnych aspektów zmian klimatu i adaptacji do nich.

Jednym z założeń konferencji będzie ukazanie zmian klimatycznych jako czynnika rozwoju międzynarodowego prawa ochrony środowiska z podziałem na wybrane dziedziny prawa międzynarodowego takie jak: prawo zasobów naturalnych, prawo morza, międzynarodowe prawo gospodarcze, prawa człowieka, prawo przeciwwojenne oraz prawo konfliktów zbrojnych czy też międzynarodowe prawo karne. Dodatkowym atutem konferencji będzie udział gości reprezentujących nauki pozaprawne, w szczególności nauki o klimacie, których głos i naukowe doświadczenie w zakresie przyczyn i skutków zmian klimatu, stworzy grunt pod dyskusję nad prawnymi zagadnieniami w tej dziedzinie.

Tematyka konferencji będzie nawiązywała do, mającej się odbyć w Katowicach w dniach 3 -14 grudnia br., 24. sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP24) połączonej z 14. sesją Spotkania Stron Protokołu z Kioto (CMP14), w czasie której decydenci z państw-sygnatariuszy Konwencji i Porozumienia paryskiego będą podejmować decyzje dotyczące dalszych globalnych działań na rzecz ochrony klimatu.

Konferencja jest skierowana do naukowców i praktyków zajmujących się problematyką prawnomiędzynarodowych aspektów zmian klimatu i adaptacji do nich, z uwzględnieniem wpływu tych zmian na prawodawstwo Unii Europejskiej. Do udziału w konferencji i zgłaszania propozycji wystąpień zapraszamy również doktorantów oraz młodych pracowników naukowych. W trakcie konferencji przedstawionych zostanie szereg wystąpień ekspertów zarówno zagranicznych jak i polskich.

 

Nadsyłanie abstraktów

 

Osoby zainteresowane udziałem w recenzowanej publikacji w języku polskim, która będzie stanowić jeden z praktycznych rezultatów konferencji prosimy o nadsyłanie zgłoszeń wraz z abstraktem do 500 słów na adres: zmianyklimatu.konferencja@ios.edu.pl w terminie do dnia 12 października 2018 r.-

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyboru zgłoszeń. O wynikach wyboru zakwalifikowanych abstraktów  zgłaszający zostaną poinformowani do dnia 21 października 2018 r.”

Zachęcamy również do biernego udziału w konferencji. Rejestracja biernego uczestnictwa odbywa się za pośrednictwem poniższego formularza zgłoszeniowego:

https://klimada2.ios.gov.pl/rejestracja-na-konferencje/

Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizatorzy nie zapewniają miejsc hotelowych. Językami roboczymi konferencji będą język polski i angielski. Organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne.

 

 

KONTAKT

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Krucza 5/11D
00-548 Warszawa

Biuro projektu:
tel.: 22 37 50 525

e-mail: klimada2@ios.gov.pl

Sekretariat:
tel.: 22 37 50 525
fax: 22 37 50 501
e-mail: sekretariat@ios.gov.pl

Dodatkowe informacje:

Google Maps