Klimada 2.0
Logotypy

Zaproszenie na seminarium adaptacyjne on-line

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie zaprasza na seminarium online, które odbędzie się w dn. 18 i 25 stycznia 2021 r. Przedmiotem seminarium będzie prezentacja wyników dzieła pn. „Analiza rozwiązań wprowadzanych w innych państwach europejskich w zakresie strategii, narzędzi prawnych i ekonomicznych pozwalających na przygotowanie gospodarki i społeczeństwa do zmian klimatu i przystosowanie do tych zmian” opracowanego na zlecenie Instytutu.

Podczas seminarium zaprezentowane zostaną następujące zagadnienia:

  1. Adaptacja do zmian klimatu na gruncie Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu oraz jej znaczenie  w zakresie kształtowania wewnętrznej polityki klimatycznej UE;
  2. Adaptacja do zmian klimatu jako element zarządzania ryzykiem;
  3. Główne założenia metodologiczne przeprowadzonej oceny dokumentów strategicznych wybranych państw europejskich[1] oraz wdrożonych w nich strategii/polityk związanych z przygotowaniem gospodarki i społeczeństwa do zmian klimatu;
  4. Charakterystyka systemu dokumentów strategicznych dotyczących adaptacji do zmian klimatu w analizowanych państwach;
  5. Podejścia do analizy i prognozowania przyszłości oraz krajowych uwarunkowań w dokumentach dotyczących adaptacji;
  6. Przegląd instrumentów adaptacji i kierunków działań;
  7. Podejście partycypacyjne w strategiach adaptacji;
  8. Ocena przydatności i możliwości wykorzystania zidentyfikowanych rozwiązań w warunkach polskich – rekomendacje.

Data i miejsce spotkania

Spotkanie odbędzie się w dn. 18 i 25 stycznia 2021 r. w godz. 9.00-16.00 i będzie mieć charakter zdalny. Uczestnicy otrzymają link do aplikacji umożliwiającej udział w seminarium.

Zgłoszenie udziału w seminarium

Rejestracja na seminarium odbywa się za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego znajdującego się pod adresem:

  1. Seminarium adaptacyjne – 18.01.2021 (clickmeeting.com)
  2. Seminarium adaptacyjne – 25.01.2021 (clickmeeting.com).

Jednocześnie informujemy, że z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc oraz konieczność zapewnienia reprezentatywności instytucji, udział w seminarium zostanie potwierdzony drogą e-mailową.

Informacje dodatkowe

Seminarium jest współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, realizowanego w Instytucie Ochrony Środowiska – Państwowym Instytucie Badawczym, w ramach Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.01.00.00-00-0007/17- 00 z dnia 18 sierpnia 2017 r. pn. „Baza Wiedzy o zmianach klimatu i adaptacji do ich skutków oraz kanałów jej upowszechniania w kontekście zwiększania odporności gospodarki, środowiska i społeczeństwa na zmiany klimatu oraz przeciwdziałania i minimalizowania skutków nadzwyczajnych zagrożeń.” zmienionej aneksem nr POIS.02.01.00-00-0007/17-01 z dnia 21 czerwca 2018 r. oraz aneksem nr POIS.02.01.00-00-0007/17-02 z dnia 4 stycznia 2019 r. oraz ze środków krajowych będących w dyspozycji Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego.

Materiały do pobrania Program seminarium


[1] Austria, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Litwa, Szwajcaria.

18 stycznia: 25 stycznia:

KONTAKT

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Słowicza 32
02-170 Warszawa

Biuro projektu:
tel.: 22 37 50 525
e-mail: klimada2@ios.gov.pl

Sekretariat:
tel.: 22 37 50 525
fax: 22 37 50 501
e-mail: sekretariat@ios.gov.pl

Dodatkowe informacje:

Google Maps