Klimada 2.0
Logotypy

Zaproszenie na seminarium – Wskaźniki adaptacyjne w procesie projektowania przepisów prawnych

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie zaprasza na seminarium online, którego przedmiotem będzie prezentacja wyników dzieła pn.:

Opracowanie wskaźników i wytycznych ich monitorowania mających na celu uwzględnienie problematyki adaptacji do zmian klimatu w procesie projektowania przepisów prawnych i oceny efektywności tych przepisów w zakresie dostosowania społeczeństwa, gospodarki oraz środowiska naturalnego do zmian klimatu.”

opracowanego na zlecenie Instytutu przez Fundację Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych.

Podczas seminarium zaprezentowane zostaną następujące zagadnienia:

1. Metodologiczne podstawy wyboru wskaźników adaptacji do zmian klimatu.

2. Przegląd dorobku wybranych krajów w zakresie stosowania wskaźników adaptacji do zmian klimatu.

3. Wyniki przeprowadzonej analizy i propozycja wskaźników adaptacji dla Polski według sektorów:

 • 22 listopada będzie prezentowana grupa wskaźników środowiskowa:
  • rolnictwo,
  • środowisko w zakresie ochrony przyrody i zachowania różnorodności biologiczne,
  • gospodarka wodna,
 • 25 listopada (wskaźniki gospodarcze)
  • klimat w zakresie efektywności energetycznej,
  • energia w zakresie infrastruktury energetycznej,
  • gospodarka w zakresie przemysłu,
  • transport,
 • 29 listopada (wskaźniki społeczne)
  • budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo,
  • zdrowie,
  • turystyka,

4. Karty wskaźników adaptacji dla najwyżej ocenionych wskaźników z każdego sektora.

Data i miejsce seminarium

Seminarium odbędzie się w dn. 22, 25 i 29 listopada 2021 r. w godz. 9.00-14.30 i będzie mieć charakter zdalny. Uczestnicy otrzymają link do aplikacji umożliwiającej udział w seminarium.

Rejestracja

Uwaga! Rejestracji należy dokonać odrębnie na każde z Seminarium. Proces rejestracji odbywa się za pośrednictwem formularza rejestracyjnego znajdującego się pod adresami przypisanymi poszczególnym wydarzeniom:

22 listopada: link 1

25 listopada: link 2

29 listopada: link 3

Informacje dodatkowe

Seminarium jest współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, realizowanego w Instytucie Ochrony Środowiska – Państwowym Instytucie Badawczym, w ramach Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.01.00.00-00-0007/17- 00 z dnia 18 sierpnia 2017 r. pn. „Baza Wiedzy o zmianach klimatu i adaptacji do ich skutków oraz kanałów jej upowszechniania w kontekście zwiększania odporności gospodarki, środowiska i społeczeństwa na zmiany klimatu oraz przeciwdziałania i minimalizowania skutków nadzwyczajnych zagrożeń.” zmienionej aneksem nr POIS.02.01.00-00-0007/17-01 z dnia 21 czerwca 2018 r. oraz aneksem nr POIS.02.01.00-00-0007/17-02 z dnia 4 stycznia 2019 r. oraz ze środków krajowych będących w dyspozycji Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego.

KONTAKT

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Słowicza 32
02-170 Warszawa

Biuro projektu:
tel.: 22 37 50 525
e-mail: klimada2@ios.gov.pl

Sekretariat:
tel.: 22 37 50 525
fax: 22 37 50 501
e-mail: sekretariat@ios.gov.pl

Dodatkowe informacje:

Google Maps