Klimada 2.0
Logotypy

Decyzje Komisji Europejskiej w sprawie stanowiska jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w odniesieniu do Programu kompensacji i redukcji emisji dwutlenku węgla dla lotnictwa międzynarodowego (CORSIA)

Informacje
Nazwa

Decyzje Komisji Europejskiej w sprawie stanowiska jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w odniesieniu do Programu kompensacji i redukcji emisji dwutlenku węgla dla lotnictwa międzynarodowego (CORSIA)

Opis

Program kompensacji i redukcji emisji dwutlenku węgla dla lotnictwa międzynarodowego (CORSIA) to globalny środek rynkowy wprowadzony przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO). Ma on na celu rozwiązanie problemu corocznego wzrostu całkowitej emisji CO2 z międzynarodowego lotnictwa cywilnego poprzez spowolnienie wzrostu emisji gazów cieplarnianych w sektorze lotnictwa i ustabilizowanie ich wskaźnika na poziomie z 2020 r. Mechanizm CORSIA będzie wdrażany w trzech fazach od 2021 do 2035 r. i będzie polegał na obowiązku kompensacji emisji z operacji lotniczych wykraczających poza określony poziom bazowy.

Członkami ICAO są wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej, sama Unia natomiast posiada status obserwatora w niektórych jej organach. Pomimo, iż UE nie jest członkiem ICAO, aktywnie włączyła się w proces wdrażania mechanizmu CORSIA przez państwa członkowskie, decydując się na uregulowanie na poziomie unijnym wspólnego stanowiska co do uczestnictwa państw członkowskich w programie oraz związanych z tym zagadnień. Zostało ono wyrażone w następujących decyzjach Rady:

  1. Decyzja Rady (UE) 2016/915 z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w odniesieniu do międzynarodowego instrumentu, który ma zostać opracowany w ramach organów ICAO i który ma doprowadzić do wdrożenia od 2020 r. jednolitego globalnego środka rynkowego dotyczącego emisji z lotnictwa międzynarodowego (Dz. Urz. UE L 153 z 10.6.2016, str. 32);
  2. Decyzja Rady (UE) 2018/2027 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego w odniesieniu do pierwszego wydania międzynarodowych norm i zalecanych metod postępowania w zakresie ochrony środowiska – mechanizm kompensacji i redukcji CO2 dla lotnictwa międzynarodowego (CORSIA) ( Urz. UE L 325 z 20.12.2018, str. 25);
  3. Decyzja Rady (UE) 2020/768 z dnia 9 czerwca 2020 r. zmieniająca decyzję Rady (UE) 2016/915 w odniesieniu do okresu referencyjnego, który ma być stosowany na potrzeby pomiaru wzrostu emisji CO2, w celu uwzględnienia skutków pandemii COVID-19 w kontekście mechanizmu CORSIA ( Urz. UE L 187 z 12.6.2020, str. 10);
  4. Decyzja Rady (UE) 2020/954 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego w odniesieniu do zgłoszenia dobrowolnego udziału w mechanizmie kompensacji i redukcji CO2 dla lotnictwa międzynarodowego (CORSIA) od dnia 1 stycznia 2021 r. oraz wariantu wybranego do obliczania wymogów wobec przewoźników lotniczych dotyczących kompensacji w latach 2021–2023 (Dz. UE L 212 z 3.7.2020, str. 14).

W ramach ww. decyzji Rada przyznała, że zarówno Unia, jak i jej państwa członkowskie są zdecydowanymi zwolennikami działań ICAO służących wdrożeniu globalnego środka rynkowego dotyczącego lotnictwa międzynarodowego, który ma przyczynić się do przeciwdziałania zmianie klimatu oraz w pełni popiera wysiłki podjęte przez ICAO w celu jak najszybszego uruchomienia mechanizmu CORSIA. Podkreśliła także podejmowaną przez UE działalność legislacyjną w zakresie dostosowania wymogów mechanizmu CORSIA do prawa unijnego w zakresie monitorowania, raportowania i weryfikacji emisji.

Rada za pośrednictwem decyzji nr 2020/763 wyraziła poparcie dla rozważanej przez ICAO zmiany okresu odniesienia dla ustalenia poziomu bazowego emisji, która wymuszona została wpływem pandemii COVID-19 na rynek lotniczy w 2020 r. W ostatniej ze wskazanych decyzji, Rada opracowała wspólne stanowisko państw członkowskich w zakresie uczestnictwa w mechanizmie CORSIA, zobowiązując je do zgłoszenia dobrowolnego udziału w mechanizmie od dnia 1 stycznia 2021 r., a także wskazała wariant jaki państwa członkowskie mają stosować do obliczania wymogów wobec przewoźników lotniczych w zakresie kompensacji emisji w latach 2021–2023.

Opracowano 28.10.2020

 

 

Publikator -
Link -
Rodzaj Akty prawa wtórnego UE, Decyzje, Prawo UE
Słowa kluczowe

redukcja emisji, transport, lotnictwo

KONTAKT

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Słowicza 32
02-170 Warszawa

Biuro projektu:
tel.: 22 37 50 525
e-mail: klimada2@ios.gov.pl

Sekretariat:
tel.: 22 37 50 525
fax: 22 37 50 501
e-mail: sekretariat@ios.gov.pl

Dodatkowe informacje:

Google Maps